Verena Lafferentz, 98, Last of Wagner Grandchildren, Is Dead. / Verena Lafferentz, darrera néta de Wagner, ha mort als 98 anys.

Verena Wagner, before her marriage to Bodo Lafferentz, with Adolf Hitler in the late 1930s. A granddaughter of the composer Richard Wagner, she and her mother, Winifred Wagner, socialized with Hitler.
Verena Wagner, abans del seu matrimoni amb Bodo Lafferentz, amb Adolf Hitler a finals dels anys trenta. Una néta del compositor Richard Wagner; ella i sa mare, Winifred Wagner, van mantenir una estreta relació d’amistat amb Hitler.
Unlike the other grandchildren, she had no musical ambitions. She was rumored to be romantically involved with Hitler and married a high-ranking Nazi.
A diferència dels altres néts, no tenia ambicions musicals. Es rumorejava  que va tenir una relació sentimental amb Hitler i es va casar amb un nazi d’alta graduació.

By Sam Roberts
The New York Times

Verena Wagner Lafferentz, the last surviving grandchild of Richard Wagner and one of the last people alive who knew Adolf Hitler intimately, died on Friday at her home in Nussdorf, Germany. She was 98.

Verena Wagner Lafferentz, l’última néta supervivent de Richard Wagner i una de les últimes persones vives que conegueren íntimament Adolf Hitler, va morir divendres a sa casa  a Nussdorf, Alemanya. Tenia 98 anys.

Her death was confirmed by Horst Eggers, president of The International Association of Richard Wagner Societies in Bayreuth, Germany.

La seua mort va ser confirmada per Horst Eggers, president de l’Associació Internacional de Societats Richard Wagner a Bayreuth, Alemanya.

Called by Mr. Eggers “the ‘grande dame’ of all Wagnerians” and an “ambassador and representative of the Wagner family,” Ms. Lafferentz was the youngest of the composer’s grandchildren, who included Wieland, Wolfgang and Friedelind, and was distinguished by her lack of artistic ambition.

Anomenada pel Sr. Eggers “la ‘gran dama’ de tots els wagnerians” i una “ambaixadora i representant de la família Wagner”, la Sra. Lafferentz era la més menuda dels néts del compositor, que es deien Wieland, Wolfgang i Friedelind, i es va distingir per la seua falta d’ambició artística.

Except for occasional appearances at the Bayreuth Festival in Germany and other musical commemorations honoring her grandfather, she lived in modest retirement in the family’s summer home in the village of Nussdorf on Lake Constance near the Swiss border.


A excepció de les aparicions ocasionals al Festival de Bayreuth a Alemanya i d’altres commemoracions musicals en honor al seu avi, va viure amb una jubilació modesta a la casa d’estiu de la família al poble de Nussdorf, al llac de Constança, prop de la frontera amb Suïssa.

The festival, more formally known as the Richard Wagner Festival, was founded by the composer and opened in 1876. It is dedicated to performing his works and has largely been run by his descendants.

El festival, conegut oficialment com Festival Richard Wagner, va ser fundat pel compositor i inaugurat el 1876. Es dedica a interpretar les seues obres i ha estat dirigit en bona part pels seus descendents.

Ms. Lafferentz was the daughter of Wagner’s son Siegfried and his wife, the English-born Winifred, who was a fanatical admirer and a rumored paramour of Hitler’s. She met him at the Bayreuth Festival in 1923.

La Sra. Lafferentz va ser la filla del fill de Wagner, Siegfried i la seua esposa, d’origen anglés Winifred, que era una admiradora fanàtica de Hitler i, segons els rumors, amant de Hitler. El va conèixer al Festival de Bayreuth el 1923.

She and her children frequently mingled with “Uncle Wolf,” as they called Hitler, at Bayreuth, where the Wagner family lived, and at his Bavarian mountain aerie at Berchtesgaden, among other places.

Ella (Winifred) i els seus fills sovint es van relacionar amb “l’Oncle Llop”, com anomenaven Hitler, a Bayreuth, on vivia la família Wagner, i a la seua muntanya bavaresa a Berchtesgaden, entre altres llocs.

In 1940, she, too, was romantically linked to Hitler, although he was said to have been uncomfortable with how the public would perceive their three-decade age gap. She was known to be both flirtatious and unusually frank in her conversations with him about everything from culture to current events.

En 1940, també, mantingué una relació sentimental amb Hitler, tot i que es va dir que no li agradava que el públic percebira la seua diferència d’edat de tres dècades. Se sap que ella era coqueta i inusualment franca en les seues converses amb ell sobretot, des de la cultura als  fets del moment.

Ms. Lafferentz in 2013. She was called the “grande dame of all Wagnerians” and an “ambassador and representative of the Wagner family.”
La Sra. Lafferentz el 2013. Li deien la “gran dama de tots els wagnerians” i “ambaixadora i representant de la família Wagner”.

In 1943, when she was 23, she was back in the public eye when she married Bodo Lafferentz, who had joined the Nazi Party a decade earlier, had worked for Volkswagen and had since 1939 been a high-ranking officer in the SS, assigned to the Race and Settlement office.

En 1943, quan tenia 23 anys, de nou va va cridar l’atenció pública quan es va casar amb Bodo Lafferentz, que s’havia incorporat al partit nazi una dècada abans, havia treballat per a Volkswagen i, des de 1939, va ser un alt oficial de les SS, assignat  a l’oficina de Raça i Assentament.

He oversaw a rocket research center at an outpost of the Flossenbürg concentration camp, where, according to the book “Bayreuth, the Outer Camp of Flossenbürg Concentration Camp” (2003), Wieland Wagner recruited inmates as laborers to build sets for the Bayreuth Festival.

Va estar a càrrec del camp de concentració de Bayreuth, dedicat a la investigació de coets, que era dependent del camp de concentració de Flossenbürg, on, segons el llibre “Bayreuth, el camp de concentració extern de Flossenbürg” (2003), Wieland Wagner va reclutar presos com a treballadors per construir escenaris per al Festival de Bayreuth.

Bodo Lafferentz was interned after the war during the Allies’ de-Nazification program and released in 1949. He died in the mid-1970s.

Bodo Lafferentz va ser internat després de la guerra durant el programa de Desnacificació dels Aliats i posat en llibertat el 1949. Va morir a mitjan anys setanta.

The couple had five children, Manfred and Wieland Lafferentz, Amelie Lafferentz-Hohmann, Verena Lafferentz-Schnekenburger and Winifred Lafferentz-Arminjon, all of whom survive her. Complete information on survivors was not immediately available.

La parella va tenir cinc fills, Manfred i Wieland Lafferentz, Amelie Lafferentz-Hohmann, Verena Lafferentz-Schnekenburger i Winifred Lafferentz-Arminjon, tots els quals han sobreviscut a sa mare. La informació completa sobre els supervivents no estigué disponible des del principi.

Verena Wagner was born on Dec. 2, 1920, in Bayreuth. Her father died at 61 when she was 10. Her mother, Winifred Marjorie (Williams Klindworth) Wagner, who was almost 30 years younger than her husband, died in 1930 at 82. Verena was also the great-granddaughter of the composer Franz Liszt.

Verena Wagner va néixer el 2 de desembre de 1920 a Bayreuth. El seu pare va morir als 61 anys quan tenia 10 anys. La seua mare, Winifred Marjorie (Williams Klindworth) Wagner, que era gairebé 30 anys més jove que el seu marit, va morir el 1930 als 82 anys. Verena era també la besnéta del compositor Franz Liszt.

Her sister Friedelind, who directed master classes for young singers, conductors and directors at Bayreuth, fled Germany in 1940 and became an outspoken opponent of Nazism. Their brothers Wieland and Wolfgang were opera conductors of the festival. Wieland died in 1966, Friedelind in 1991 and Wolfgang in 2010.

La seua germana Friedelind, que va dirigir classes magistrals per a cantants joves, directors i directors a Bayreuth, va fugir d’Alemanya el 1940 i es va convertir en un oponent declarat del nazisme. Els seus germans Wieland i Wolfgang van ser directors d’òpera del festival. Wieland va morir el 1966, Friedelind el 1991 i Wolfgang el 2010

Ms. Lafferentz was vice-chairwoman of the Richard Wagner Foundation, which owns the festival hall; a board member of the festival foundation; and an honorary member of a number of Wagner societies around the world.

La Sra. Lafferentz va ser vicepresidenta de la Fundació Richard Wagner, propietària de la sala del festival;  membre de la junta directiva de la fundació del festival; i membre honorari de diverses societats de Wagner a tot el món.

Mayor Brigitte Merk-Erbe of Bayreuth said in a statement that Ms. Lafferentz had been a woman of “clarity, seriousness and strong will,” and singled out her role in the redesign of the Richard Wagner Museum.

L’alcaldessa Brigitte Merk-Erbe, de Bayreuth, va dir en una declaració que la Sra. Lafferentz havia estat una dona de “claredat, serietat i voluntat forta” i va destacar el seu paper en el redisseny del Museu Richard Wagner.

Her niece Katharina Wagner is the current director of the Bayreuth Festival.

La seua neboda Katharina Wagner és l’actual directora del Festival de Bayreuth.

Quant a rexval

M'agrada Wagner, l'òpera, la clàssica en general i els cantautors, sobretot Raimon i Llach. M'interessa la política, la història, la filosofia, la literatura, el cinema i l'educació. Crec que la cultura és un bé de primera necessitat que ha d'estar a l'abast de tothom.
Aquesta entrada s'ha publicat en Biografia, Uncategorized, Wagner i etiquetada amb . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s