Leonard Cohen: ‘You Want it Darker’ i d’altres cançons anteriors amb lletra en anglès – català.

leonardcohen-kivb-620x349abcPortada del nou disc.

Als seus 82 anys, Cohen acaba de publicar un nou disc, You Want it Darker (El vols més fosc). El treball és breu: vuit cançons i una es repeteix. No està malament per a una persona de la seua edat. Conserva la seua veu fosca de vellut característica. Potser algú no sàpiga que, a més de cantautor, és poeta i novel·lista; fins i tot, dibuixa. Va nàixer en un barri anglòfon de Mont-real (Quebec), al si d’una família jueva d’origen lituà. Un jove espanyol li va ensenyar a tocar els primers acords de guitarra flamenca, però va suïcidar-se. Leonard diu que aquesta trobada va ser la base de la tota la seua música. El disc complet el podeu sentir ací.

Fa dos anys, amb motiu del seu 80è aniversari li vaig dedicar aquesta entrada.


First we take Manhattan

They sentenced me to twenty years of boredom
For trying to change the system from within
I’m coming now, I’m coming to reward them
First we take Manhattan, then we take Berlin

Em van condemnar a vint anys d’avorriment
Per tractar de canviar el sistema des de dins
Ja estic arribant, vaig a recompensar-los
Primer prendrem Manhattan, després prendrem Berlín

I’m guided by a signal in the heavens
I’m guided by this birthmark on my skin
I’m guided by the beauty of our weapons
First we take Manhattan, then we take Berlin

Em guie per un senyal en el cel
Em guie per aquesta marca de naixement en la pell
Em guie per la bellesa de les nostres armes
Primer prendrem Manhattan, després prendrem Berlín

I’d really like to live beside you, baby
I love your body and your spirit and your clothes
But you see that line there moving through the station?
I told you, I told you, told you, I was one of those.

Realment m’agradaria viure al teu costat de tu, amor meu
M’encanta el teu cos, el teu esperit i la teua roba
Però veus aqueixa línia que es mou a través de l’estació?
T’ho vaig dir, t’ho vaig dir, li va dir, jo era un d’aqueixos.

Ah you loved me as a loser, but now you’re worried that I just might win
You know the way to stop me, but you don’t have the discipline
How many nights I prayed for this, to let my work begin
First we take Manhattan, then we take Berlin.

Ah m’has estimat com un perdedor, però ara et preocupa que jo puga guanyar
Tu saps la manera de detenir-me, però no tens disciplina per a fer-ho.
Quantes nits he resat per açò, perquè el meu treball comence
Primer prendrem Manhattan, després prendrem Berlín

I don’t like your fashion business mister
And I don’t like these drugs that keep you thin
I don’t like what happened to my sister
First we take Manhattan, then we take Berlin

No m’agrada els teu negoci de la moda, senyor
I no m’agraden aqueixes drogues que et mantenen prim
No m’agrada el que li va passar a la meva germana
Primer prendrem Manhattan, després prendrem Berlín

I’d really like to live beside you, baby…

Realment m’agradaria viure al teu costat, amor meu…

And I thank you for those items that you sent me
The monkey and the plywood violin
I practiced every night, now I’m ready
First we take Manhattan, then we take Berlin

I gràcies per aqueixes coses que em vas enviar
El mico i el violí de fusta contraxapada
Vaig practicar cada nit, ara estic a punt
Primer prendrem Manhattan, després prendrem Berlín

I’m guided…

Em guie…

Ah remember me, I used to live for music
Remember me, I brought your groceries in
Well it’s Father’s Day and everybody’s wounded
First we take Manhattan, then we take Berlin“ 

Ah recorda’m,  jo vivia per a la música
Recorda’m, jo era qui et portava la compra
Bé, és el Dia del Pare i tothom està ferit
Primer prendrem Manhattan; després prendrem Berlín.


Everybody knows

Everybody knows that the dice are loaded
Everybody rolls with their fingers crossed
Everybody knows that the war is over
Everybody knows the good guys lost
Everybody knows the fight was fixed
The poor stay poor, the rich get rich
That’s how it goes
Everybody knows

Tothom sap que els daus estan carregats
Tothom els llança amb els dits creuats
Tothom sap que la guerra ha acabat
Tothom sap que els bons van perdre
Tothom sap que el combat estava apanyat.
Els pobres es queden pobres, els rics es fan més rics
Açò és el que passa
Tothom ho sap

Everybody knows that the boat is leaking
Everybody knows that the captain lied
Everybody got this broken feeling
Like their father or their dog just died

Tothom sap que el vaixell fa aigües
Tothom sap que el capità va mentir
Tothom té aqueix sentiment esgarrat
Com si el seu pare o el seu gos acabara de morir

Everybody talking to their pockets
Everybody wants a box of chocolates
And a long stem rose
Everybody knows

Tothom parla de diners
Tothom vol una caixa de bombons
I una rosa de tija llarga
Tothom ho sap

Everybody knows that you love me baby
Everybody knows that you really do
Everybody knows that you’ve been faithful…
Ah give or take a night or two
Everybody knows you’ve been discreet
But there were so many people you just had to meet
Without your clothes…
And everybody knows

Tothom sap que m’estimes, xicona,
Tothom sap que m’estimes realment
Tothom sap que has segut fidel…
Ah llevant una o dues nits
Tothom sap que has segut discreta
Però hi havia tanta gent amb què complir
Sense roba…
I tothom ho sap

Everybody knows, everybody knows
That’s how it goes
Everybody knows

Tothom ho sap, tothom ho sap
Açò és el que passa
Tothom ho sap

Everybody knows, everybody knows
That’s how it goes
Everybody knows 

Tothom ho sap, tothom ho sap
Açò és el que passa
Tothom ho sap

And everybody knows that it’s now or never
Everybody knows that it’s me or you
And everybody knows that you live forever
Ah when you’ve done a line or two
Everybody knows the deal is rotten
Old black joe’s still pickin’ cotton
For your ribbons and bows
And everybody knows

I tothom sap que és ara o mai
Tothom sap que és o tu o jo
I tothom sap que viuràs per sempre
Ah, quan t’has ficat una o dues ratlles
Tothom sap que el tracte s’ha fet malbé
El vell negre Joe segueix arreplegant cotó
Per a les teues cintes i llaços
I tothom ho sap

And everybody knows that the plague is coming
Everybody knows that it’s moving fast
Everybody knows that the naked man and woman
Are just a shining artifact of the past
Everybody knows the scene is dead
But there’s gonna be a meter on your bed
That will disclose
What everybody knows

I tothom sap que la plaga està arribant
Tothom sap que s’està movent ràpid
Tothom sap que un home i una dona nus
Són només un artefacte brillant del passat
Tothom sap que l’obra ha acabat
Però posaran un comptador en el teu llit
Que revelarà
El que tothom sap

And everybody knows that you’re in trouble
Everybody knows what you’ve been through
From the bloody cross on top of calvary
To the beach of malibu
Everybody knows it’s coming apart
Take one last look at this sacred heart
Before it blows
And everybody knows

I tothom sap que tens problemes
Tothom sap pel que has passat
Des de la sagnant creu en el cim del Calvari
A la platja de Malibú
Tothom sap que açò està enfonsant
dóna una última mirada a aquest Sagrat Cor
Abans que no esclate
I tothom ho sap

Everybody knows, everybody knows
That’s how it goes
Everybody knows

Tothom sap, tothom sap
Així és com va
Tothom ho sap

Oh everybody knows, everybody knows
That’s how it goes
Everybody knows

Oh tothom ho sap, tothom ho sap
Així és com funcionen les coses
Tothom ho sap

I’m Your Man

If you want a lover
I’ll do anything you ask me to
And if you want another kind of love
I’ll wear a mask for you
If you want a partner
Take my hand
Or if you want to strike me down in anger
Here I stand
I’m your man
If you want a boxer
I will step into the ring for you
And if you want a doctor
I’ll examine every inch of you
If you want a driver
Climb inside
Or if you want to take me for a ride
You know you can
I’m your man

Si vols un amant
Faré qualsevol cosa que em demanes
I si vols un altre tipus d’amor
Em posaré una màscara per a tu
Si vols un company
agafa la meua mà
O si vols colpejar-me emprenyada
Ací estic
Jo sóc el teu home
Si vols un boxador
Pujaré al ring per a tu
I si vols un metge
Examinaré cada polsada de tu
Si desitges un conductor
Puja dins
O si vols que et porte a fer una volta
Saps que pots
Jo sóc el teu home

Ah, the moon’s too bright
The chain’s too tight
The beast won’t go to sleep
I’ve been running through these promises to you
That I made and I could not keep
Ah but a man never got a woman back
Not by begging on his knees
Or I’d crawl to you baby
And I’d fall at your feet
And I’d howl at your beauty
Like a dog in heat
And I’d claw at your heart
And I’d tear at your sheet
I’d say please, please
I’m your man

Ah, la lluna està molt brillant
La cadena està massa atapeïda
La bèstia no s’anirà a dormir
He estat corrent a través d’aquestes promeses per a tu
Que vaig fer i que no vaig poder evitat
Ah, però mai un home no tingué una dona de volta
No per demanar almoina de genolls
O gatejaria com un bebè
I m’agradaria caure als teus peus
I m’agradaria cridar a la teua bellesa
Com un gos en zel
I arraparia el teu cor
I esgarraria el teu llençol
Jo diria que per favor, per favor
Jo sóc el teu home

And if you’ve got to sleep
A moment on the road
I will steer for you
And if you want to work the street alone
I’ll disappear for you
If you want a father for your child
Or only want to walk with me a while
Across the sand
I’m your man

I si has de dormir
Un moment en la carretera
Conduiré per a tu
I si vols fer el carrer sola
Desapareixeré per tu
Si vols un pare per al teu fill
O només vol caminar amb mi una estona
Per l’arena
Jo sóc el teu home
I’m your man

If you want a lover
I’ll do anything you ask me to
And if you want another kind of love
I’ll wear a mask for you

Si vols un amant
Faré qualsevol cosa que em demanes
I si vols un altre tipus d’amor
Em posaré una màscara per a tu…

The Future

S’està a soles ací,
no queda ningú a qui torturar.
Dóna’m el control absolut
sobre cada ànima vivent.
Dóna’m crack i sexe anal.
L’amor és l’únic motor
per a la supervivència.

Dóna’m sant Pau i Stalin.
He vist el futur: és un crim.
Jo sóc el petit jueu
que va escriure la Bíblia.

No hi haurà res que pugues fer.
S’acabà, açò no va a continuar.
Prepara’t per al futur: és un crim.
Quan deien ‘Penedix-te!’,
em pregunte què volien dir.

(Selecció).

Quant a rexval

M'agrada Wagner, l'òpera, la clàssica en general i els cantautors, sobretot Raimon i Llach. M'interessa la política, la història, la filosofia, la literatura, el cinema i l'educació. Crec que la cultura és un bé de primera necessitat que ha d'estar a l'abast de tothom.
Aquesta entrada s'ha publicat en Cançó, Uncategorized i etiquetada amb . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

3 respostes a Leonard Cohen: ‘You Want it Darker’ i d’altres cançons anteriors amb lletra en anglès – català.

 1. Retroenllaç: Mor Leonard Cohen: You Want It Darker / Vols més foscor (Bilingüe) | EL CAVALLER DEL CIGNE ciutadà valencià de nació catalana //*//

 2. teresa matas gisbert ha dit:

  MOLT EMOCIONADA I TRISTA PER LA PERDUA DE LEONARD COHEN. SEMPRE ET RECORDARE. IMPRESIONANT EL ULTIM CD. EN ESPECIAL PER MI LA CANÇO IT SEEMED THE BETTER WAY. SI ALGU TE LA TRADUCCIO EN CATALA, ESTARIA MOLT AGRAIDA.

  • rexval ha dit:

   Perdona el retard. Jo també sóc un enamorat de Cohen. M’agrada traduir al català; de fet ja ho he fet amb “You want it darker”. Fa uns dies vaig comprar el darrer CD d’aquest gran poeta i cantant. En quan puga el traduiré. L’eix central és la mort o, millor encara, la seua acceptació “I’m ready, my Lord” (Estic preparat, Déu meu). A mi m’arriba molt la darrera peça, quasi instrumental abans de les seues paraules. En recorda un dels moviments lents d’algun quartet de Schubert.

   Gràcies per participar.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s