Siegfried in Simple English / Català-Valencià.

Siegfried-dragon-slayerSiegfried, the killer of the dragon.

Siegfried is an opera by Richard Wagner. It is the third of the four operas that together tell a story called Der Ring des Nibelungen (The Ring of the Nibelung). The story continues from the end of the second opera which was called Die Walküre.

Siegfried és una òpera de Richard Wagner. És la tercera de les quatre òperes que en conjunt narren una història anomenada Der Ring des Nibelungen (L’anell dels nibelungs). La història continua des del final de la segona òpera que va ser anomenada Die Walküre.

The first performance of Siegfried took place when the whole Ring cycle (all four operas) were performed in the Festspielhaus in Bayreuth on 16 August 1876.

La primera representació de Siegfried va tenir lloc quan tot el cicle de l’Anell (les quatre òperes) es van realitzar al Festspielhaus de Bayreuth el 16 agost 1876.

Wagner 10The libretto of Siegfried was drafted by Wagner in November–December 1852, based on an earlier version he had prepared in May–June 1851 and originally entitled Jung-Siegfried (Young Siegfried), later changed to Der junge Siegfried. The musical composition was commenced in 1856, but not finally completed until 1871. Wagner then left off work on Siegfried to write the operas Tristan und Isolde and Die Meistersinger. He did not resume work on Siegfried until 1869, when he composed the third act. The final revision of the score was undertaken in February 1871. Performance was withheld until the first complete production of the Ring cycle, at Bayreuth in August 1876.

El llibret de Siegfried va ser redactat per Wagner al novembre-desembre de 1852, sobre la base d’una versió anterior que havia preparat al maig-juny de 1851 i titulat originalment Jung-Siegfried (Siegfried jove), més tard va canviar a Der Junge Siegfried (El jove Siegfried). La composició musical la va iniciar en 1856, però finalment no va acabar fins 1871. Wagner deixà de treballar en Siegfried per escriure les òperes Tristany i Isolda i Els mestres cantaires. No va reprendre el treball sobre Siegfried fins a 1869, quan va compondre el tercer acte. La revisió final de la partitura es va dur a terme al febrer de 1871. La representació va haver esperar fins la primera producció completa del cicle de l’Anell, a Bayreuth a l’agost de 1876.

Wagner realized that Siegfrieds Tod (Siegfried’s Death) needed previous informations about the sword, the dragon, the treasure, etc. so he wrote Der Junge Siegfried (The Young Siegfried). Finally he changed the operas titles again: Siegfried and Gotterdämerung.

Wagner va adonar-se que Siegfrieds Tod (La mort de Sígfrid) necessita informacions prèvies sobre l’espasa, el drac, el tresor, etc. pel que va escriure Der Junge Siegfried (El jove Siegfried). Finalment va canviar els títols de les òperes de nou: Siegfried i Göttedämmerung (El crepuscle dels déus).

The story of the opera

Act One

draco rexThe first part of the opera takes place in a forest where the giant Fafner lives. He has used the magic tarn helmet to change himself into a dragon so that he can guard the treasure of the gold and the ring. Siegfried, who was not yet born at the end of the second opera, Die Walküre, is now a young lad. He has been brought up by the dwarf Mime, Alberich’s brother. Mime is just as horrible as his brother.

La primera part de l’òpera té lloc en un bosc on viu el gegant Fafner. Ha utilitzat el casc màgic per convertir-se en un drac per guardar el tresor de l’or i l’anell. Siegfried, que encara no havia nascut al final de la segona òpera, Die Walküre, és ara un noi jove. Ha estat criat pel nan Mime, germà d’Alberich. Mime és tan horrible com son germà.

Mime is hammering away at the anvil, trying to repair the sword that was smashed to pieces by Wotan in Act Two of Die Walküre. He wants to make the bits into a strong sword, but every time he thinks he has managed it Siegfried picks up the sword and breaks it with his strength. The reason that Mime wants to make the sword is so that he can give it to Siegfried  and tell him to fight the dragon. Then Mime will be able to get the ring from him so that he can have power over all the world. When Siegfried enters he brings a bear from the forest. The bear chases Mime and Siegfried laughs. Then he lets the bear go free.

mime hammeringMime està martellejant en l’enclusa, tractant de reparar l’espasa que va ser feta trossos per Wotan en el segon acte de La valquíria. Vol fer els trossos una espasa forta, però cada vegada que ell creu que ho ha aconseguit Siegfried recull l’espasa i la trenca amb la seva força. La raó que Mime voler fer l’espasa és perquè li la pugui donar a Siegfried  i dir-li que lluiti contra el drac. Llavors Mime serà capaç d’aconseguir l’anell del noi i tenir poder sobre tot el món. Quan Sigfrid entra porta un ós del bosc. L’ós persegueix Mime i Siegfried se’n riu. Després  deixa l’ós en llibertat.

Mime says to Siegfried that he should be thankful to him for looking after him as a child and bringing him up. He has never told Siegfried who his parents were (they were Siegmund and Sieglinde, both now dead). Siegfried does not understand anything about how babies are born. He has never seen a woman before. He only knows Mime who is pretending to be is father. Siegfried has noticed that young birds look like their parents and he asks Mime why he does not look like him. In the end Mime is forced to tell Siegfried about his parents and about the sword that was smashed by Wotan. Siegfried tells Mime to forge the sword so that he can kill the dragon. Siegfried goes off.

Mime li diu a Sigfrido que hauria d’estar-li agraït per haver tingut cura d’ell quan era un nen i haver-lo criat. Mai no li ha dit a Siegfried qui eren els seus pares (Siegmund i Sieglinde, tots dos morts ara). Siegfried no entén res sobre com neixen els nadons. Mai no ha vist una dona abans. Només coneix Mime, que es fa passar per son pare. Siegfried s’ha adonat que les aus joves s’assemblen als seus pares i li demana a Mime per què no s’assembla a ell. Al final Mime es veu obligat a contar-li a Siegfried sobre sos pares i sobre l’espasa que va ser trencada per Wotan. Siegfried li diu Mime que forgi l’espasa perquè pugui matar el drac. Siegfried se’n va.

Wotan Wanderer Arthur RackhamWotan, the chief god, appears. He is disguised as a wanderer. Mime says he wants to ask him three questions, and if he cannot answer them he can chop off his head. Wotan agrees. First Mime asks him the name of the race of people who live below the earth. Wotan says they are the Nibelungs. Then Mime asks who are the people who live on the earth’s surface. Wotan says they are the giants. Then he asks him who lives in the sky. Wotan says they are the gods. He has answered all three questions correctly. He now tells Mime it is his turn to ask Mime three questions which he must answer if he wants to keep his head. Mime is terrified, but has to agree.

Apareix Wotan, el déu principal. Està disfressat de rodamón. Mime diu que vol demanar-li tres preguntes, i si no les pot respondre li tallarà el cap. Wotan hi està d’acord. En primer lloc Mime li demana el nom de la raça d’individus que viuen per sota de la terra. Wotan diu que són els Nibelungs. Llavors Mime pregunta qui són els que viuen a la superfície de la terra. Wotan diu que són els gegants. Després li demana qui viu al cel. Wotan diu que els déus. Ha respost a les tres preguntes correctament. Ara li diu a Mime és el seu torn per fer-li les tres preguntes que ha de respondre si vol mantenir el seu cap. Mime està aterrit, però ha de consentir.

First Wotan asks him who are the people whom Wotan loves a lot although he has to be harsh with them. Mime answers: the Wälsung race. Then Wotan asks him the name of the sword that Wotan left for Siegfried. Mime answers: Nothung. Finally Wotan asks him who can put the pieces of the sword together. Mime is now terrified because he does not know the answer. Wotan tells him the answer: it is the person who does not know fear. He says to Mime that he can keep his head for the moment. He will leave it to the fearless person to chop it off later.

En primer lloc Wotan li pregunta qui són les persones a qui Wotan vol molt molt tot i que ha de ser cruel amb ells. Mime respon: la raça dels Wälsung. A continuació, Wotan li demana el nom de l’espasa que ell va deixar per Siegfried. Respon Mime: Nothung. Finalment Wotan li pregunta qui pot rejuntar les peces de l’espasa. Mime és ara aterrit perquè ell no sap la resposta. Wotan li la diu: és la persona que no coneix la por. Li diu que pot mantenir el seu cap de moment. Deixarà en mans de la persona sense por que la talle més tard.

sieg espadaWhen Mime and Siegfried are together again, Mime tries to frighten Siegfried so that he knows what fear is. He tells him all about the huge dragon in the cave. “Does that not frighten you?” he asks him. “Not a bit” answers Siegfried, who likes the thought of fighting a dragon. Siegfried works at the anvil and starts to make the sword. Mime is thinking of how he will trick Siegfried after the dragon has been killed, so that he can get the sword and kill Siegfried. At last Siegfried manages to make the mighty sword. He calls out its name: “Nothung”! Then he crashes the sword down on the anvil which splits into two pieces.

Quan Mime i Siegfried estan junts de nou, Mime intenta espantar Siegfried perquè sàpiga què és la por. Li ho conta tot sobre l’enorme drac de la cova. “¿No t’espanta?” li pregunta. “No, gens ni mica” respon Siegfried que li agrada la idea de lluitar contra el drac. Siegfried treballa en l’enclusa i comença a fer l’espasa. Mime està pensant en com va a enganyar-lo  després que el drac haja estat mort per aconseguir l’espasa i matar Siegfried. Per fi Siegfried se les arregla per fer que la poderosa espasa. Diu en veu alta el seu nom: “Nothung”! Després colpeja l’espasa en l’enclusa que es divideix en dues parts.

Act Two

sieg tasta sangMime and Siegfried appear. Siegfried is not frightened at all. He just wants to know where the dragon’s heart is so that he can kill it. Mime leaves him alone. Siegfried sits down in the forest and thinks. He is glad to know now that the ugly Mime is not his father. He hears a bird singing and he tries to imitate the bird’s song with a pipe he has made from a reed. He blows his horn and the dragon appears. Siegfried plunges the sword into the dragon’s heart. Siegfried instinctively puts his hand in the dragon’s mouth and tastes its blood. Suddenly he can understand what the bird is saying. The bird tells him to take the ring and the tarn helmet. He takes them.

Mime i Siegfried apareixen. Siegfried no s’espanta en absolut. Ell només vol saber on és el cor del drac per poder matar-lo. Mime el deixa sol. Siegfried s’asseu al bosc i pensa. Ell està content de saber ara que el lleig Mime no és el seu pare. Sent el cant d’un au i tracta d’imitar el cant de l’ocell amb una flauta que ha fet d’una canya. Ell bufa la seva banya i apareix el drac. Siegfried enfonsa l’espasa al cor del drac. Siegfried posa instintivament la mà a la boca del drac i tasta la seva sang. Tot d’una pot entendre el que l’au està dient. L’au  li diu que prenga l’anell i el casc màgic.  Els pren.

Mime and Alberich appear. They are arguing about who shall have the ring and the tarn helmet. Siegfried appears with both. Mime offers Siegfried a drink which is drugged. The bird warns Siegfried not to drink it. Siegfried kills Mime by chopping his head off with the sword. The bird then tells Siegfried about his beautiful bride Brünnhilde who is lying on a rock, protected by fire, waiting to be rescued by him.

Mime i Alberich apareixen. Estan discutint sobre qui tindrà l’anell i el casc màgic. Siegfried apareix amb tots dos. Mime ofereix Siegfried una beguda que està drogada. L’ocell adverteix Siegfried que no la prenga. Siegfried mata Mime tallant-li el cap amb l’espasa. Després, l’au li parla a Siegfried per la seva bonica núvia Brünnhilde que està estesa sobre una roca, protegida pel foc, a l’espera de ser rescatada per ell.

Act Three


At the foot of Brünnhilde’s rock. The Wanderer calls Erda, the wise earth goddess. Erda, appearing confused, is unable to offer any advice. Wotan informs her that he no longer fears the end of the gods; indeed, it is his desire. His heritage will be left to Siegfried the Wälsung, and Brünnhild. Dismissed, Erda sinks back into the earth.

Als peus de la roca de Brünnhilde. El Wanderer crida Erda, deessa de la terra sàvia. Erda, apareixent confosa, no pot oferir cap consell. Wotan li informa que ja no tem la fi dels déus; de fet, és el seu desig. El seu patrimoni es deixarà als Wälsung Siegfried, i Brünnhild. Acomiadant-se, Erda s’enfonsa en la terra.

Siegfried arrives, and the Wanderer questions the youth. Siegfried, who does not recognize his grandfather, answers insolently and starts down the path toward Brünnhilde’s rock. The Wanderer blocks his path, but Siegfried mocks him, laughing at his floppy hat and his missing eye, and breaks his spear (the symbol of Wotan’s authority) with a blow from Nothung. Wotan calmly gathers up the pieces and vanishes. He goes to the rock where Brünnhilde is lying.

Siegfried arriba, i el Wanderer pregunta al jove. Siegfried, que no reconeix el seu avi, respon amb insolència i comença el camí cap a la roca de Brünnhilde. El Wanderer bloqueja el seu camí, però Siegfried se’n burla d’ell,  del seu barret d’ala ampla i el seu ull perdut, i li trenca la seva llança (el símbol de l’autoritat de Wotan) amb un cop de Nothung. Wotan reuneix amb calma els trossos i desapareix. Va a la roca on Brünnhilde està gitada.

sieg embrace sieglindeSiegfried bursts through the flames and finds the sleeping Brünnhilde. He gently takes off her helmet, then her breastplate. Suddenly he sees that she is a woman. He has never seen a woman before. For the first time in his life he is frightened, yet he very much wants to wake her up. He kisses her lips and she opens her eyes and sits up. She tells him that she has always loved him, even long before he was born. Siegfried feels his passion growing and tries to put his arms round her, but now it is Brünnhilde who is frightened. She tells him not to spoil the purity of their love. Finally they embrace.

Siegfried irromp a través de les flames i troba Brünnhilde dormida. Amb suavitat, li treu el casc, després la cuirassa. Tot d’una veu que és una dona. Mai no havia vista una dona abans. Per primera vegada a la vida està espantat, però, té moltes ganes de despertar-la. Besa els llavis i ella obre els ulls i s’asseu. Ella li diu que  sempre l’ha volgut, fins i tot molt abans del seu naixement. Siegfried sent la seva creixent passió i tracta de posar els seus braços al voltant d’ella, però ara és Brünnhilde que està espantada. Ella li diu que no faça malbé la puresa del seu amor. Finalment s’abracen.

Siegfried_awakens_Brunhild nmnSiegfried awakens Brünnhilde – Otto von Richter, (1892)

The music

Wagner left off work on Siegfried to write the operas Tristan und Isolde and Die Meistersinger. Years later he coninued composing Siegfried, that’s why the music of Act Three is slightly different in style.

Wagner va deixar de treballar en Siegfried per escriure les òperes Tristany i Isolda i Els mestres cantaires. Anys després va continuar component Siegfried, és per això que la música de l’Acte III és lleugerament diferent en estil.

Some ideas from the love music of Siegfried and Brünnhilde were later re-used by Wagner in a separate orchestral piece, called the Siegfried Idyll. Many of the leitmotifs (musical ideas that belong to particular characters or ideas) are ones that were heard in the Das Rheingold or Die Walküre. One unusual instrument in the orchestra is the anvil. It is played when Mime, and later Siegfried, are hammering on the anvil trying to forge the pieces of the sword together. The rhythm of this music is the same rhythm heard earlier in the Nibelung scene in Das Rheingold.


Algunes idees de la música d’amor de Siegfried i Brünnhilde van ser posteriorment reutilitzades per Wagner en una peça orquestral separada, denominada Idil·li de Siegfried. Molts dels leitmotivs (idees musicals que pertanyen a personatges o idees particulars) són els que es van escoltar en L’or del Rin o Valquíria. Un instrument inusual en l’orquestra és l’enclusa. Es toca quan Mime, i més tard Siegfried, estan pegant colps de martell sobre l’enclusa tractant de forjar les peces de l’espasa. El ritme d’aquesta música és el mateix ritme sentit abans en l’escena del Nibelung en L’or del Rhin.

When Wagner started working on the opera he called it Der junge Siegfried (The young Siegfried) but by 1856 he had changed the title to Siegfried.

Quan Wagner va començar a treballar en l’òpera la va anomenar Der Junge Siegfried (El jove Siegfried), però per 1856 s’havia canviat el títol a Siegfried.

The German word “Sieg” means “victory” and “Fried” or “Friede” means “peace”. It is a good name for a hero. The role of Siegfried is sung by a tenor. The singer needs a very strong voice, often called a “Heldentenor” in German (a “heroic tenor”). He is on stage for most of the opera which lasts about four hours.

La paraula alemanya “Sieg” significa “victòria” i “Fried” o “Friede” significa “pau”. És un bon nom per a un heroi. El paper de Siegfried és cantat per un tenor. El cantant necessita una veu molt forta, sovint anomenat “Heldentenor” en alemany  (“tenor heroic“). Ell està a l’escenari de la major part de l’òpera que dura aproximadament quatre hores.

tuba wagA new instrument. The Wagner tuba was conceived by Richard Wagner in the summer of 1853 when he was exiled in Zurich. He was working on Das Rheingold. The opera’s Valhalla motif was initially intended for trombones but then changed to Tuben. This instrument is also played in the Second Act of Siegfried Wagner probably had in mind the ancient Bronze age Nordic horn, or lur, when he designed the Wagner tuba. These composers have written for the instrument: Bruckner, R. Strauss, Bartók, Schoenberg, Stravinsky, Nyman…

Un nou instrument. La tuba Wagner va ser concebuda per Richard Wagner en l’estiu de 1853, quan es trobava exiliat a Zuric. Estava treballant en L’or del Rhin. El motiu del Valhalla va ser pensat inicialment per a trombons però després va canviar a Tuben (tubas Wagner). Aquest instrument també es va tocar en el segon acte de Siegfried. Wagner probablement va tenir en compte la banya nòrdica antiga de l’Edat de Bronze, o lur, quan va dissenyar la tuba Wagner. Aquests compositors han escrit per a l’instrument: Bruckner, R. Strauss, Bartók, Schönberg, Stravinsky, Nyman …

← pàgina anterior

pàgina següent →

Quant a rexval

M'agrada Wagner, l'òpera, la clàssica en general i els cantautors, sobretot Raimon i Llach. M'interessa la política, la història, la filosofia, la literatura, el cinema i l'educació. Crec que la cultura és un bé de primera necessitat que ha d'estar a l'abast de tothom.
Aquesta entrada s'ha publicat en cantants, Dibuixos, Llibrets, Traducció, Uncategorized, Wagner i etiquetada amb , , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

2 respostes a Siegfried in Simple English / Català-Valencià.

  1. Retroenllaç: Die Walküre in Simple English / Català-Valencià. | EL CAVALLER DEL CIGNE ciutadà valencià de nació catalana //*//

  2. Retroenllaç: Götterdämmerung in Simple English / Català-Valencià. | EL CAVALLER DEL CIGNE ciutadà valencià de nació catalana //*//

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s