Götterdämmerung in Simple English / Català-Valencià.

ocasoTwilight of the Gods

Götterdämmerung (“Twilight of the Gods”) is an opera by Richard Wagner. It is the fourth and last of the cycle of operas that together tell a story called Der Ring des Nibelungen (The Ring of the Nibelung). The story continues from the end of the third opera which was called Siegfried. “Götterdämmerung” is the German name for the norse word “Ragnarök”. It is the end of the gods. Siegfried, Bünnhilde and Alberich die too, but it’s not the world end. The human beings survive.

Götterdämmerung (“El crepuscle dels déus”) és una òpera de Richard Wagner. És la quarta i última del cicle d’òperes que en conjunt expliquen una història anomenada Der Ring des Nibelungen (L’anell dels nibelungs). La trama continua des del final de la tercera òpera que va ser anomenada Siegfried. “Götterdämmerung” és el nom alemany de la paraula nòrdica “Ragnarok“. És la fi dels déus. Siegfried, Bünnhilde i Alberich moren també, però no és la fi del món. Els éssers humans sobreviuen.

Götterdämmerung is the longest of the four operas. It takes about five hours to perform. It consists of a prologue and three acts. It seems a mini-tetralogy with three parts and a prologue. Wagner finished composing the opera in the autumn of 1874. It was first performed on 17 August 1876 as part of the complete Ring cycle.The first name was Siegfried’s Tod (Siegfried’s Death) in 1848, but he changed it and enlarged the plot; as a result we’ve got four drammas, the most ambitious work in musical teatre, about 15 hours of music and acting. He finished the libretto in 1854. He wrote several endings depending on your philosophical and political ideas, but finally he preferred finish with music without words.

Götterdämmerung és la més llarga de les quatre òperes. Es triga al voltant de cinc hores per representar-se. Es compon d’un pròleg i tres actes. Sembla una mini-tetralogia amb tres peces i un pròleg. Wagner va acabar la composició de l’òpera a la tardor de 1874. Va ser estrenada el 17 agost 1876 com a part del cicle l’Anell. El seu primer nom era Siegfried’s Tod (La mort de Sigfrido) en 1848, però li va canviar i va ampliar la trama; com a resultat tenim quatre drames, l’obra més ambiciosa del teatre musical, unes 15 hores de música i l’actuació. Va acabar el llibret en 1854. Va escriure diverses terminacions segons les seves idees filosòfiques i polítiques, però finalment va preferir acabar amb la música sense paraules.

The story of the opera

ocaso nornasThe Prologue

The three Norns, daughters of Erda the Earth Goddess, are spinning the rope of destiny. This rope is a symbol of what has to happen in the end. They take it in turns to tell the story of the past, spinning as they sing and passing on the rope to the next one. The first Norn tells how Wotan went to drink from the Well of Wisdom for which he lost an eye. He then cut a spear from a tree which then died. The second Norn tells how a young hero broke Wotan’s spear and how the gods were sent from Valhalla to chop down the World Ash. The third Norn tells how the logs from the ash tree have been piled round Valhalla ready for a fire that will burn everything. The Norns have visions of the future. The rope breaks. The Norns disappear into the earth.


Les tres Nornes, filles d’Erda la deessa de la terra, estan filant la corda del destí. Aquesta corda és un símbol del que ha de succeir al final. Fan torns per explicar la història del passat, filant mentre canten i passant la corda a la següent. La primera norna narra com Wotan va anar a beure del pou de la saviesa per la que va perdre un ull. Després va tallar una llança d’un arbre que després va morir. La segona norna explica com un jove heroi va trencar la llança de Wotan com els déus van ser enviats des del Walhalla per tallar el Freixe del Món. La tercera norna conta com els troncs del Freixe han segut acumulats al voltant de Valhalla per a un foc que ho cremarà tot. Les Nornes tenen visions del futur. La corda es trenca. Les Nornes desapareixen en la terra.

B. Nilsson & W. Windgassen in Gotterdammerung

Brünnhilde and Siegfried come out of a cave by the rock where they were left at the end of the third opera. Siegfried has to go off to do heroic deeds. He gives Brünnhilde the ring as a token of his love for her. She gives him her horse which is called Grane. Siegfried travels down the river Rhine.

Brünnhilde i Siegfried surten d’una cova al costat de la roca on es els vam deixar al final de la tercera òpera. Siegfried ha d’anar fora a fer actes heroics. Li dóna Brünnhilde l’anell com a mostra del seu amor per ella. Ella li dóna el seu cavall que es diu Grane. Siegfried viatja pel riu Rhin.

Act One

Act One takes place in the Hall of the Gibichung palace. Gunther is the chief of the Gibichungs. His half-brother Hagen tells him he would look more important if he got married. He also says that Gunther’s sister Gutrune ought to get married. He tells him about Brünnhilde who, he thinks, is still asleep on the rock surrounded by fire that no one except Siegfried would be able to get through. He says that if they manage to get Siegfried to marry Gutrune, then she could persuade him to go and catch Brünnhilde for Gunther. He says that they could give Siegfried a potion which would make him forget that he loved Brünnhilde.

L’acte I té lloc al Saló del palau Gibichung. Gunther és el cap dels Gibichungs. El seu mig germà Hagen li diu que seria més important si es casara. També diu que la germana de Gunther Gutrune deuria de casar-se. Li parla sobre Brünnhilde, que pensa és encara adormida a la roca envoltada pel foc que ningú, excepte Siegfried seria capaç d’aconseguir travessar. Diu que si  aconseguixen que Siegfried es case amb Gutrune, llavors podrien persuadir-lo per anar i prendre Brünnhilde per a Gunther. Diu que podrien donar-li una poció a Siegfried, que li faria oblidar que estimava Brünnhilde.

They hear Siegfried’s horn outside and the great hero arrives. Siegfried asks Hagen whether he knows him. Of course, Hagen does. Siegfried is carrying the magic tarn helmet which allows a person to change their shape or become invisible. Siegfried, however, does not know what the tarn helmet can do, and Hagen has to explain it to him. Gutrune appears and offers Siegfried a drink. It is the potion which is going to make him forget any other woman. He drinks to the health of Brünnhilde. As soon as he has drunk it he looks at Gutrune and is in love with her. He agrees to marry her, and he agrees to get a wife for Gunther. Hagen tells him about Brünnhilde on the rock. Siegfried has forgotten about her. He agrees to put on the tarn helmet and disguise himself as Gunther and to go and get Brünnhilde. He goes off, leaving Hagen guarding the palace.

Senten el corn de Siegfried fora i arriba el gran heroi. Siegfried li pregunta a Hagen si el coneix. Per descomptat, Hagen fa. Siegfried porta el casc màgic, el Tarnhelm,  que permet a una persona canviar la seua forma o fer-se invisible. Siegfried, però, no sap el que el casc Tarnhelm pot fer, i Hagen li ho ha d’explicar. Gutrune apareix i ofereix una beguda a Siegfried. És la poció que va a fer-li oblidar qualsevol altra dona. La beu a la salut de Brünnhilde. Tan aviat com se la beguda que mira a Gutrune i s’enamora d’ella. Està d’acord a casar-se amb ella i aconseguir una esposa per a Gunther. Hagen li parla sobre Brünnhilde en la roca. Siegfried l’ha oblidada. Està d’acord a posar el casc màgic Tarnhelm  i disfressar-se de Gunther per anar a buscar a Brünnhilde. Se’n va, deixant Hagen protegint el palau.

Waltraute_confrontsBrünnhilde is visited by her Valkyrie sister Waltraute. By Arthur Rackham (1912)

The next scene takes place on the top of the Valkyrie rock. Her sister Waltraute arrives on a flying horse. She says that Wotan (their father, the chief God) returned to Valhalla with his spear broken. She says he told the gods to pile up the logs from the World Ash for a fire which will burn everything. Wotan desperately wants the ring to be given back to the Rhine. Maidens. Brünnhilde refuses to give her the ring that Siegfried had given her as a token of their love. Waltraute disappears.

La següent escena té lloc en la part superior de la roca de les Valkíries. La seva germana Waltraute arriba en un cavall volador. Diu que Wotan (el seu pare, el Déu principal) va tornar al Valhalla amb la seva llança trencada. Que li va dir als déus que acumularen els trons del Freire del Món per un foc que cremarà tot. Wotan vol desesperadament l’anell per tornar-lo a les donzelles del Rin. Brünnhilde es nega a donar-li l’anell que Siegfried li havia donat com a mostra del seu amor. Waltraute desapareix.

After the weather calms the flames flicker again. Siegfried arrives, disguised as Gunther. Brünnhilde is horrified to see a person she thinks is a stranger. Siegfried says she is his bride, forces the ring from her finger and drags her into a cave for the night, although placing the sword between them.

Després que l’oratge amaina les flames parpellegen de nou. Siegfried arriba, disfressat de Gunther. Brünnhilde s’horroritza en veure una persona que creu que és un estrany. Siegfried diu que ella és la seva núvia, li lleva a la força l’anell del seu dit i l’arrossega a una cova per passar la nit encara que col·locant l’espasa entre els dos.

Act Two

Alberich_hagenAlberich speaking to Hagen by Arthur Rackham (1912)

Back at the palace Alberich tries to persuade his son Hagen to get the ring. Hagen wants to get the ring, but only for himself. Siegfried arrives. He no longer wears the tarn helmet so he looks like himself. Hagen blows his horn to call his vassals (soldiers) for a celebration. Gunther is to marry Brünnhilde and Siegfried is to marry Gutrune. Brünnhilde cannot understand why Siegfried is doing this. She sees the ring on his finger and asks him how he got it, as she thinks Gunther snatched it from her. Siegfried says that he won it by killing a dragon. He tells people how he tricked Brünnhilde and swears that a sword lay between them during the night, although Brünnhilde tries to make people think otherwise.

De tornada al palau Alberich intenta convèncer el seu fill Hagen per aconseguir l’anell. Hagen vol fer-se amb l’anell, però només per a ell. Siegfried arriba. Ja no porta posat el casc Tarnhelm pel que s’assembla a si mateix. Hagen sona la banya per cridar els seus vassalls a una celebració. Gunther es casarà amb Brunilda i Sigfrido amb Gutrune. Brünnhilde no pot entendre per què està fent això Siegfried. Li veu l’anell al dit i li pregunta com l’ha aconseguir, ja que pensa Gunther li’l va llevar. Siegfried diu que el va guanyar per matar un drac. Li diu a la gent com va burlar Brünnhilde i jura que una espasa s’estenia entre ells durant la nit, tot i que Brünnhilde tracta de fer que la gent pense el contrari.

Brünnhilde is left alone with Gunther and Hagen. She tells them that, although Siegfried is so strong and impossible to kill in battle, he has one weak spot on his back. Gunther does not like the idea of having Siegfried killed, but Hagen promises him that he can then have the ring. They decide to kill Siegfried and to tell Gutrune that he was killed by a wild boar.

Brunilda es queda sola amb Gunther i Hagen. Els diu que, tot i que Siegfried és tan fort i impossible de matar en la batalla, que té un punt feble a l’esquena. A Gunther no li agrada la idea d’haver de matar Siegfried, però Hagen li promet que llavors podrà tenir l’anell. Decideixen matar Siegfried i dir-li a Gutrune que va ser mort per un senglar.

Siegfrieds_TodSiegfried’s Death

Act Three

The last act takes place in a wild forest. Siegfried’s hunting horn is heard, and then the hunting horn of the Gibichungs. By the river Siegfried happens to meet the Rhine Maidens and teases them by showing them the ring, but does not let them have it. They tell him about the curse on the ring but Siegfried does not believe them. He meets Hagen. They drink together. Siegfried tells the men all about his life, how he was brought up by Mime, about the sword, the dragon and the bird singing. Then he cannot remember any more.

L’últim acte té lloc en un bosc silvestre. Se sent el corn de caça de Siegfried, i després la  dels Gibichungs. Pel riu Siegfried es troba les donzelles del Rin i se’n burla d’elles, mostrant-los l’anell, però no deixa que se’l queda. Elles li parlen sobre la maledicció l’anell, però Siegfried no les creu. Es troba amb Hagen. Beuen junts. Siegfried els conta als homes tot sobre la seva vida, la forma en què va ser criat per Mime, sobre l’espasa, el drac i el cant d’un ocell. Llavors no pot recordar res més.

Siegfried’s death and Funeral march Klaus Tennstedt London Philharmonic

Hagen gives him another drugged drink which makes him start to remember what actually happened. He remembers Brünnhilde and how he found her surrounded by fire. He gradually realizes how he has been tricked and feels unbearable sadness. Two ravens fly overhead and Hagen plunges his spear into Siegfried’s back. He dies while speaking the name of Brünnhilde. His body is carried off to a funeral march.

Hagen li dóna una altra beguda drogada que li fa començar a recordar el que va passar realment. Se’n recorda de Brünnhilde i com la va trobar envoltada pel foc. S’adona a poc a poc la forma en què ha estat enganyat i se sent una tristesa insuportable. Dos corbs volen sobre el caps i Hagen clava la seva llança a l’esquena de Siegfried. Mor mentre diu el nom de Brünnhilde. El seu cos és portat en marxa fúnebre.

Back at the palace his body is brought in. Gutrune accuses Gunther of murdering him, but Gunther says Hagen did it. Hagen says he did it because Siegfried, when disguised as Gunther, had slept with Brünnhilde. He tries to snatch the ring from the dead Siegfried’s finger, Gunther tries to stop him but is murdered by Hagen. He tries again to snatch the ring but to everybody’s horror the arm of the dead hero rises in the air.

El cadáver és portat dins del palau. Gutrune acusa Gunther d’haver-lo assassinat, però aquest afirma que va ser Hagen. Hagen diu que ho va fer perquè Siegfried, quan estava disfressat de Gunther, s’havia ficat al llit amb Brünnhilde. Tracta d’arrabassar l’anell del dit de Siegfried mort, Gunther tracta de detenir-lo, però és assassinat per Hagen. Torna a intentar arrabassar l’anell, però per a horror de tot el món el braç de l’heroi mort s’eleva en l’aire.

Brünnhilde enters and tells everyone how she promised Siegfried her love. Gutrune curses Hagen and falls onto her brother’s dead body. Brünnhilde orders a funeral pyre  to be prepared. She sings to Wotan that Siegfried is now at peace in death and that she understands more now. She takes the ring and promises to return it to the Rhine Maidens. She lights the fire which flares up and she rides on her horse Grane into the flames. The whole building catches fire, the Rhine overflows. Hagen jumps into the water trying to get the ring from the Rhine Maidens who drown him. The flood dies down and Valhalla (the gods’ palace) is lit up by the fire. The gods and the heroes die in the flames. The Twilight of the Gods has now happened.

Brünnhilde entra i li diu a cadascú com va prometre a Siegfried el seu amor. Gutrune maleeix Hagen i cau sobre el cadàver del seu germà. Brünnhilde ordena que una pira funerària  siga preparada. Ella canta a Wotan que Siegfried es troba ara en pau en la mort i que ella entén més ara. Pren l’anell i es compromet a tornar-lo a les donzelles del Rin. S’encén el foc que creix i es munta en el seu cavall Grane saltant dins de les flames. Tot l’edifici s’incendia, el Rin es desborda. Hagen es llança a l’aigua tractant d’aconseguir l’anell de les Donzelles del Rin que l’ofeguen. La inundació s’apaga i el Valhalla (palau dels déus) és il·luminat pel foc. Els déus i els herois moren en l’incendi. El capvespre dels déus ara ha tingut lloc.

Immolació de Brünhilde.

The music

The music of this long opera is extremely cleverly linked so that musical ideas flow into one another and combine to comment on the drama. Many of the themes have been heard in the other three operas. It is a very exhausting opera to sing, especially for Brünnhilde. There are usually two long intervals during a performance. The orchestra is very large and includes eight harps.

La música d’aquesta òpera és extremadament llarga intel·ligentment lligada de manera que les idees musicals flueixen entre si i es combinen per comentar sobre el drama. Molts dels temes que s’han sentit en les altres tres òperes. És una òpera molt esgotadora de cantar, especialment Brünnhilde. Generalment hi ha dos intervals llargs durant una actuació. L’orquestra és molt gran i inclou vuit arpes.

Ring operas

  • The whole cycle is called Der Ring des Nibelungen.
  • The first opera in the cycle is Das Rheingold.
  • The second opera in the cycle is Die Walküre.
  • The third opera in the cycle is Siegfried.
  • The forth opera in the cycle is Götterdämmerung.

← pàgina anterior

Quant a rexval

M'agrada Wagner, l'òpera, la clàssica en general i els cantautors, sobretot Raimon i Llach. M'interessa la política, la història, la filosofia, la literatura, el cinema i l'educació. Crec que la cultura és un bé de primera necessitat que ha d'estar a l'abast de tothom.
Aquesta entrada ha esta publicada en Uncategorized. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

2 respostes a Götterdämmerung in Simple English / Català-Valencià.

  1. Retroenllaç: Anònim

  2. Retroenllaç: Siegfried in Simple English / Català-Valencià. | EL CAVALLER DEL CIGNE ciutadà valencià de nació catalana //*//

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s