Tosca in English / Català.

Tosca_(1899)Original poster, depicting the death of Scarpia.

Tosca is an opera in three acts by Giacomo Puccini to an Italian libretto by Luigi Illica and Giuseppe Giacosa. It premiered at the Teatro Costanzi in Rome on 14 January 1900. The work, based on Victorien Sardou’s 1887 French-language dramatic play, La Tosca, is a melodramatic piece set in Rome in June 1800, with the Kingdom of Naples’s control of Rome threatened by Napoleon’s invasion of Italy. It contains depictions of torture, murder and suicide, as well as some of Puccini’s best-known lyrical arias.

Tosca és una òpera en tres actes amb música de Giacomo Puccini i llibret en italià de Luigi Illica i Giuseppe Giacosa. Es va estrenar al Teatre Costanzi de Roma el 14 de gener de 1900. El treball, basat en l’obra teatral en francés de Victorien Sardou de 1887, La Tosca, és una peça melodramàtica ambientada a Roma al juny de 1800, amb el Regne de Nàpols dominant Roma amenaçada per la invasió d’Itàlia de Napoleó. Conté representacions de tortura, assassinat i  suïcidi, així com algunes de les àries líriques més conegudes de Puccini.

pucciniPuccini.

Musically, Tosca is structured as a through-composed work, with arias, recitative, choruses and other elements musically woven into a seamless whole. Puccini used Wagnerian leitmotifs (short musical statements) to identify characters, objects and ideas.

Musicalment, Tosca està estructurada de manera lineal, sense repeticions ni pauses  amb àries, recitatius, cors i altres elements musicalment teixits en un tot sense fissures. Puccini utilitza leitmotiv wagnerià (frases musicals curtes) per identificar personatges, objectes i idees.

The dramatic force of Tosca and its characters continues to fascinate both performers and audiences, and the work remains one of the most frequently performed operas. Many recordings of the work have been issued, both of studio and live performances.

La força dramàtica de Tosca i els seus personatges segueix fascinant tant als artistes com al públic, i l’obra continua sent una de les òperes representades amb més freqüència. S’han publicat molts enregistraments de l’òpera, tant d’estudi com d’actuacions en viu.

Angela Gheorghiu and Roberto Alagna (Film trailer)

ACT I

Rome in the year 1800 Republicans pinning their hopes on Napoleon are being subjected to a rule of terror. One of their leaders, Angelotti, has managed to escape from the Fort St. Angelo prison and seeks sanctuary in the church of Sant’ Andrea della Valle. He hides in the Attavanti family chapel, the key of which has been left for him by a pre-arranged plan. In the church the painter Mario Cavaradossi is working on a painting of the Magdalena, using as his model (only without her knowing it) a beautiful lady who comes to the church to pray. She is Marchesa Attavanti, Angelotti’s sister.

Roma en l’any 1800. Els republicans, posades les seves esperances en Napoleó, estan sent sotmesos a un règim de terror. Un dels seus líders, Angelotti, ha aconseguit escapar de la presó de la fortalesa de St Angelo i busca refugi a l’església de Sant ‘Andrea della Valle. S’amaga en la capella de la família Attavanti. La clau li l’han deixada segons tenien previst. A l’església el pintor Mario Cavaradossi està treballant en una pintura de la Magdalena, utilitzant com a model (sense que ella ho sàpiga) una bella senyora que ve a resar. És la marquesa Attavanti, la germana d’Angelotti.

R. Kabaivanska & P.Domingo “Love Duet Act 1”


Angelotti comes out of his hiding place, confident that he can trust Cavaradossi. Nor is he mistaken, for Cavaradossi gives him the basket of food which was brought for himself and sends him back to his hiding place just as his beloved Floria Tosca is heard coming into the church. She is immediately struck by his uneasiness and notices that his painting of the Magdalena has an exact likeness of the Marchesa Attavanti. She cannot restrain her jealousy, and it is all Cavaradossi can do to persuade her that he is innocent, that her suspicions are unfounded, and that it is she alone whom he loves. After Tosca has departed Cavaradossi tells Angelotti he knows of a better hiding place for him, an empty well on his property. Suddenly there is a canon shot from the Fort, a signal that Angelotti’s escape has been discovered. It is high time he found a new hiding place.

Angelotti surt del seu amagatall, convençut que pot confiar en Cavaradossi. No s’ha enganyat. Cavaradossi li dóna la cistella d’aliments que li van portar per a si mateix i l’envia de tornada al seu amagatall tan bon punt sent la seva estimada Floria Tosca entra a l’església. Ella és colpejada immediatament per la seva inquietud quan s’adona que la pintura de la Magdalena té una semblança exacta a la marquesa Attavanti. No pot frenar la seva gelosia, i  Cavaradossi fa tot el possible per convèncer-la que és innocent, que les seves sospites són infundades, i que sols l’estima a ella. Després que Tosca ha marxat Cavaradossi li diu a  Angelotti que ell coneix un amagatall millor per a ell, un pou buit en la seva propietat. Tot d’una se sent un tret de canó de la fortalesa, un senyal que la fugida d’Angelotti ha estat descoberta. Ja és hora de trobar un nou amagatall.

GHEORGHIU & RAIMONDI – O che v’offende dolce signora?

A service is being held in the church. Suddenly Rome’s Chief of Police, Scarpia, comes in. as soon as Angelotti’s escape was discovered Scarpia felt instinctively that the Attavanti chapel should be the first place for him to look in, and sure enough he finds the empty food basket Cavaradossi had given Angelotti, and the Marchesa’s fan. He immediately realizes that the latter is far more than just a clue: his knowledge of human frailties tells him that it can be used to inflame Tosca’s jealousy. And so it proves: Tosca once again doubts her lover’s fidelity, and Scarpia is a step nearer possession of Tosca, whose love for Cavaradossi makes her blind to all danger. While a solemn procession winds its way into the church, Scarpia gloates over his imminent triumph.

Un servei religiós es porta a terme en l’església. Tot d’una, el cap de la policia de Roma, Scarpia, entra en acció. Tan aviat com la fugida d’Angelotti es va descobrir Scarpia va sentir instintivament que la capella dels Attavanti havia de ser el primer lloc a regirar, i certament troba buida la cistella que Cavaradossi li havia donat a Angelotti i el ventall de la marquesa. S’adona immediatament que aquest últim és molt més que una pista: el seu coneixement de les debilitats humanes li diu que es pot utilitzar per inflamar la gelosia de Tosca. I així resulta: Tosca, un cop més posa en dubte la fidelitat del seu amant i Scarpia és un pas més a prop de la possessió de Tosca, l’amor per Cavaradossi la fa cega a tot perill. Mentre que una solemne processó té lloc a  l’església, Scarpia es delecta pel seu imminent triomf.

Maria Callas – Titto Gobbi – Renato Cioni

ACT II

A rumor that Napoleon has suffered a defeat leads to a great celebration at the Palazzo Farnese, to which Tosca contributes a song. Scarpia can hear her voice from his room in the Palazzo. He accordingly has Cavaradossi brought in. The basket and fan do not succeed in making him talk, so Scarpia orders him to be dealt with in the adjoining torture chamber.

La remor que Napoleó ha patit una derrota es festejada al Palazzo Farnese, on canta una cançó Tosca. Scarpia pot sentir la seua veu des de la seva habitació al Palazzo. Per aqueix motiu hi ha portat Cavaradossi. Amb la cistella i el ventall no èxit per fer que parli, per la qual cosa Scarpia ordena que siga dut a la cambra de tortura contigua.

Tosca arrives just in time to see him being led away to the torture chamber. Scarpia is well aware that mental torture in more effective than physical; Cavardossi’s screams of agony are too much for Tosca and she gives away Angelotti’s hiding place. And when Cavaradossi is brought before Scarpia again, Scarpia allows himself the pleasure of telling him what Tosca has done. But Cavaradossi’s despair soon changes to triumph as news is handed to Scarpia of Napoleon’s victory at Marengo. Now the end of the tyranny is surely in sight. Only Cavaradossi will not live to see it, for he is to be shot for high treason.

Luciano Pavarotti “Vittoria, Vittoria”

Tosca arriba just a temps per veure com se l’emporten a la cambra de tortura. Scarpia és molt conscient que la tortura mental en més eficaç que la física; els crits d’agonia de Cavaradossi són massa per a Tosca i revela l’amagatall d’Angelotti. I quan Cavaradossi és portat davant Scarpia de nou, Scarpia es permet el plaer de dir-li el que ha fet Tosca. Però la desesperació de Cavaradossi aviat canvia quan les notícies de la victòria de Napoleó a Marengo van lliurades a Scarpia. La fi de la tirania és, sens dubte, a la vista. Només Cavaradossi no viurà per veure-ho perquè va a ser afusellat per alta traïció.

Tosca now plays her last card to secure Cavaradossi’s release. Scarpia has told her what the price is, and she says she is ready to pay it. To keep up the pretence Scarpia orders a mock execution: Cavaradossi is to be brought on blindfolded but the rifles will be loaded with blank ammunition. While Scarpia is making out safe conducts for Tosca and Cavaradossi Tosca’s hand lights on a knife, and just as Scarpia is about to claim his agreed reward she stabs him. He dies and Tosca runs away with the safe conducts without being seen.

Tosca ara juga la seva última carta per assegurar l’alliberament de Cavaradossi. Scarpia li ha dit quin és el preu, i ella li diu que està disposada a pagar-lo. Per seguir fingint Scarpia ordena un simulacre d’execució: Cavaradossi ha de ser dut amb els ulls embenats, però els rifles estaran carregats amb munició de fogueig. Mentre Scarpia està fent els salconduits per a Tosca i Cavaradossi, ella pren un ganivet, i quan Scarpia està a punt de reclamar la recompensa acordada ella l’apunyala. Ell mor i Tosca fuig amb els salconduits sense ser vista.

Plácido Domingo – E lucevan le stelle

 ACT III

Cavaradossi is to be shot on the Fort St. Angelo. He is allowed to write a farewell letter to Tosca, and as memories of her come flooding back, suddenly she appears before him, tells him what has happened, shows him how he is to behave at the mock execution, and assures him they are both safe. Cavaradossi faces the firing squad with a smile, and with a smile Tosca sees him fall, just as she had instructed him. As soon as the firing squad has gone, Tosca rushes up to him…but he is dead. So Scarpia’s trickery has triumphed after all. Life has no meaning for Tosca now, and as Scarpia’s underlings are heard coming up to arrest her she throws herself from the roof of the Fort St. Angelo and dies.

Cavaradossi va a ser afusellat al Fort. St Angelo. Se li permet escriure una carta de comiat a Tosca i li’n vénen els records a mansalva. De sobte s’apareix davant seu, li explica el que ha succeït, li diu com ha de comportar-se en el simulacre d’execució i li assegura que ambdós estan segurs. Cavaradossi s’enfronta a l’escamot d’afusellament amb un somriure, i amb un somriure, Tosca el veu caure tal com ella li havia indicat. Tan aviat com l’escamot d’execució se’n va, Tosca es precipita cap a ell però és mort. Així  l’engany d’Scarpia ha triomfat després de tot. La vida no significat per a Tosca ara, i quan escolta arribar els subordinats d’Scarpia per arrestar-la, es llança des de les teulades de la fortalesa de Sant Angelo i mor.

Angela Gheorghiu – Roberto Alagna – Escena final.

 

 

Quant a rexval

M'agrada Wagner, l'òpera, la clàssica en general i els cantautors, sobretot Raimon i Llach. M'interessa la política, la història, la filosofia, la literatura, el cinema i l'educació. Crec que la cultura és un bé de primera necessitat que ha d'estar a l'abast de tothom.
Aquesta entrada s'ha publicat en Òpera, cantants, Llibrets, Uncategorized i etiquetada amb , , , , , , , , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s