Die Walküre in Simple English / Català-Valencià.

ring21Siegmund pulls the sword from the tree.

Die Walküre (The Valkyrie) is an opera by Richard Wagner. It is the second of the four operas that together tell a story called Der Ring des Nibelungen (The Ring of the Nibelung). The story continues from the first opera which was called Das Rheingold.

Die Walküre (La Valquíria) és una òpera de Richard Wagner. És la segona de les quatre òperes que en conjunt conten una història anomenada Der Ring des Nibelungen (L’anell dels nibelungs). La història continua des de la primera òpera que es deia L’or del Rhin.

Die Walküre was first performed on 26 June 1870 in Munich. Wagner originally intended the work to be premiered as part of the entire cycle, but was forced to allow the performance at the insistence of his patron King Ludwig II of Bavaria. The first performance that was part of the whole Ring cycle took place on 14 August 1876.

Die Walküre va ser estrenada el 26 de juny 1870 a Munic. Wagner originalment va destinar el treball a ser estrenat com a part de tot el cicle, però es va veure obligat a permetre la representació davant la insistència del seu protector el rei Ludwig II de Baviera. La primera producció formant part de tot el cicle de l’Anell va tenir lloc el 14 agost 1876.

odin-trono

Odin, the chief of the gods, wolves and crows. Die Walküre is based on the Norse mythology.

The story of Die Walküre is based on the Norse mythology told in the Volsunga Saga and the Poetic Edda. In Norse mythology, a valkyrie is one in a group of female figures who decide which soldiers die in battle and which live.

La història de Die Walküre es basa en la mitologia nòrdica narrada en el Saga Völsunga i l’Edda poètica. En la mitologia nòrdica, una valquíria és un component d’un grup femení que decideix  quins  soldats moren en la batalla i quin viuen.

Although Die Walküre is the second of the Ring operas, it was the third in order of conception. Wagner worked backwards from planning an opera about Siegfried’s death, then deciding he needed another opera to tell of Siegfried’s youth, then deciding he needed to tell the tale of Siegfried’s conception and of Brünnhilde’s attempts to save Siegfried’s parents, and finally deciding he also needed a prelude that told of the original theft of the Rheingold and the creation of the ring.

Encara que Die Walküre és la segona de les òperes del Ring, va ser el tercer en ordre finalitat de concepció. Wagner va treballar cap enrere des de la planificació d’una òpera sobre la mort de Siegfried, després de decidir que necessitava una altra òpera per explicar de la joventut de Siegfried, després de decidir que necessitava per explicar la història de la concepció de Siegfried i dels intents de Brünnhilde de salvar els pares de Siegfried, i finalment decidir també necessitava un preludi que contara el robatori original de l’or del Rin i la creació de l’anell.

Die Walküre, originally was entitled “Siegmund und Sieglinde: der Walküre Bestrafung” (“Siegmund and Sieglinde: the Valkyrie’s Punishment”) and Das Rheingold ” The robbery of the Rhinegold”. Wagner had written of his intention to create a trilogy of operas  in “Eine Mittheilung an meine Freunde” (A Communication to My Friends).

Die Walküre, que originalment anava a ser titulada Siegmund und Sieglinde: der Walküre Bestrafung(Siegmund i Sieglinde: el càstig de la Valquiria“) i L’or del Rin El robatori de l’or del Rin“. Wagner havia escrit  la seua intenció de crear una trilogia d’òperes a Eine Mittheilung an meine Freunde (Una comunicació als meus amics).

ring18Sieglinde gives Siegmund a drink of mead.

The story of the opera

Act One

The opera starts with a storm. The young man Siegmund is out in the storm and comes to a house. The house belongs to Hunding who lives there with his wife Sieglinde. An ash tree is growing in the middle of the house. Siegmund and Sieglinde are twins who were separated as children, so neither of them knows who the other one is. Their father is Wotan, the chief god, but they don’t know this either. Their mother was a mortal (an ordinary person, not a goddess) or perhaps a she-wolf, which is how the goddess Fricka refers to her.

L’òpera comença amb una tempesta. El jove Siegmund se n’ix de la tempestat i arriba a una casa. La casa pertany a Hunding que hi viu amb la seva dona Sieglinde. Un freixe creix enmig de la casa. Siegmund i Sieglinde són bessons que van ser separats quan eren nens, de manera que cap d’ells no sap qui és l’altre. El seu pare és Wotan, el déu principal, però ells no ho saben tampoc. Sa mare era una mortal (una persona comuna, no una deessa o potser una lloba, que és com la deessa Fricka es refereix a ella.

Sieglinde lets Siegmund into the house and gives him a drink of mead. They start to fall in love. Hunding arrives and asks Siegmund who he is. Siegmund says that his name ought to be Woeful because he has had an unhappy life. When he was small he came home once and found his house burned down, his mother murdered and his twin sister had been abducted (taken away). He then remembers that some years later he went to help a young lady who had been forced to marry a cruel man. He had killed some of the man’s friends. Hunding realizes that he himself was this man, so that he is Siegmund’s enemy. He says to Siegmund that he can sleep in his house tonight because this is a law of hospitality, but in the morning he will have to fight him.

Sieglinde permet que Siegmund entre a la casa i li dóna un glop de aiguamel. Comencen a enamorar-se. Hunding hi arriba i demana a Siegmund qui és. Siegmund diu que el seu nom hauria de ser Trist perquè ha tingut una vida infeliç. Quan era petit ell va tornar a casa un cop i va trobar-la cremada, sa mare assassinada i la sa germana bessona havia estat segrestada. A continuació, recorda que alguns anys més tard va ajudar una jove que havia estat obligada a casar-se amb un home cruel. Havia matat alguns dels amics de l’home. Hunding s’adona que ell mateix era aquest home, pel que Siegmund és el seu enemic. Li diu que pot dormir en sa casa aqueixa nit perquè és una llei d’hospitalitat, però al matí haurà de lluitar contra ell.

ring19Hunding discovers the likeness between Siegmund and Sieglinde.

Sieglinde goes to prepare a drink for her husband. She puts a drug in it which will make Hunding sleep deeply. Siegmund meanwhile is thinking about something his father had promised him. He had told him that he would thrust a magic sword called “Nothung” into a tree. No one would get that sword until, one day, when Siegmund found himself in great difficulty, he would be able to pull it from the tree and use it.

Sieglinde va a preparar una beguda per al seu marit. Hi fica un narcòtic que farà que li farà a Hunding dormir profundament. Siegmund mentrestant està pensant en alguna cosa que son pare li havia promès. Li havia dit que anava a empènyer una espasa màgica anomenada “Nothung” en un arbre. Ningú no podria aconseguir aquesta espasa fins que, un dia, quan Siegmund es trobara en grans dificultats, seria capaç de traure-la de l’arbre i utilitzar-la.

Sieglinde enters and tells Siegmund a story about how, on the day she was forced to marry Hunding, an old man had come into the house and thrust a sword into the ash tree in the middle of the room. They start to realize that they are brother and sister, but it does not stop them from falling in love and they sing passionately about their love for one another. Siegmund pulls the sword from the tree and the two lovers embrace.

Sieglinde hi entra i li conta a Siegmund una història sobre com, en el dia que es va veure obligada a casar-se amb Hunding, un ancià havia entrat a la casa i va clavar una espasa en el freire al mig de l’habitació. Comencen a adonar-se que són germà i germana, però això no deté que s’enamoren i canten amb passió sobre l’amor de l’un per l’altre. Siegmund treu l’espasa de l’arbre i els dos amants s’abracen.

brunnhilde-valkyrie_pl_023 Brünnhilde, the Valkyrie.

Act Two

Wotan is the chief god, whom we heard in Das Rheingold. He is trying to get rid of the curse of the Rheingold, and has built a grand plan around Siegmund. Wotan tells his daughter Brünnhilde that she must make sure that Siegmund wins the fight with Hunding. Brünnhilde (the out-of-wedlock daughter of Wotan and Erda, the Earth-Mother goddess) has the power to do this. She is one of eight daughters of Wotan who are Valkyries (German: Walküren). Their job is to collect the dead bodies of brave heroes who have died in battle and take them back to Valhalla, the house of the gods.

Wotan és el déu principal, a qui hem escoltat en L’or del Rin. Està tractant de desfer-se de la maledicció de l’or del Rin, i ha construït un gran pla al voltant Siegmund. Wotan li diu a sa filla Brünnhilde que s’ha d’assegurar que Siegmund guanye la baralla amb Hunding. Brünnhilde (la filla extramatrimonial de Wotan i Erda, la deessa TerraMare) té el poder de fer això. És una de les vuit filles de Wotan que són Valkíries (alemany: Walküren). El seu treball és recollir els cadàvers de valents herois que han mort en la batalla i portar-los de tornada a Valhalla, la casa dels déus.

Fricka approaches in anger.Fricka approaches in anger.

Wotan’s wife Fricka arrives in a chariot pulled by a ram. Brünnhilde disappears, and there follows a big argument between husband and wife. Fricka says to Wotan that Siegmund and Sieglinde must be punished for breaking Hunding’s marriage, and for loving one another because brothers and sisters are not allowed to be lovers (this is called “incest”). She says that she herself is the goddess of marriage and must make sure that marriage laws are obeyed. Fricka says that the gods will all be disgraced. Wotan says that he went to the world to have children with mortal women because the gods needed a race of heroes who would protect them. But Fricka says to Wotan that he is wrong: Siegmund cannot be a free hero if he is being protected by Wotan. Giving in, Wotan now tells Brünnhilde that she must leave Siegmund to his fate.

L’esposa de Wotan Fricka arriba en un carruatge tirat per un moltó. Brünnhilde desapareix, i hi va haver una gran discussió entre marit i dona. Fricka diu a Wotan que Siegmund i Sieglinde han de ser castigats per trencar el matrimoni de Hunding, i per estimar-se l’un a l’altre perquè als germans no se’ls permet ser amants (d’això se’n diu incest”). Diu que ella és la deessa del matrimoni i ha d’assegurar-se que les lleis de matrimoni siguen obeïdesFricka diu que els déus tots seran deshonrats. Wotan diu que ell va anar pel món per tenir fills amb dones mortals perquè els déus necessitaven una raça d’herois que els protegirien. Però Fricka li assegura a Wotan que està equivocat: Siegmund no pot ser un heroi lliure si està protegit per Wotan. Cedint, Wotan ara li diu a Brünnhilde que ella ha de deixar Siegmund a la seua sort.

Sieglinde tells Siegmund that she feels guilty and that he ought to leave her, but they are desperately in love. When she hears Hunding’s horn she imagines that Siegmund will be torn apart by the dogs and she faints. Brünnhilde pities Siegmund. She tells Siegmund that he must follow her to Valhalla. When Siegmund asks whether he can take Sieglinde with her Brünnhilde says that he cannot do this. Siegmund refuses to go. Brünnhilde tells him that he cannot escape his fate. Siegmund continues to plead with Brünnhilde, and in the end she is so moved that she changes her mind. She breaks Wotan’s order, and says that she will protect Siegmund in battle. Hunding appears and the two men fight. Brünnhilde protects Siegmund with her shield. Siegmund is nearly winning when suddenly Wotan appears and smashes Siegmund’s sword into pieces. Hunding kills Siegmund.

Sieglinde diu Siegmund que ella se sent culpable i que hauria de deixar-la, però estan desesperadament enamorats. Quan sent la banya de Hunding s’imagina que Siegmund serà destrossat pels gossos i es desmaia. Brünnhilde compadeix Siegmund. Ella li diu a Siegmund que ha de seguir-la al Valhalla. Quan Siegmund li pregunta si pot portar Sieglinde amb ell Brünnhilde li diu que ell no pot fer això. Siegmund es nega a anar-hi. Brünnhilde li diu que ell no pot escapar al seu destí. Siegmund segueix suplicant a Brünnhilde, i al final ella es va commoure tant que canvia d’opinió. Ella desobeeix Wotan, i diu que protegirà Siegmund en la batalla. Hunding apareix i els dos homes combaten. Brünnhilde protegeix Siegmund amb el seu escut. Siegmund està gairebé guanyant quan de sobte Wotan apareix i li trenca l’espasa a trossos. Hunding mata Siegmund.

Hunding_Siegmund_fightHunding kills Siegmund.

 Act Three

The other Valkyries are wondering where Brünnhilde is. They see her coming on her horse, but instead of a hero she is carrying a woman (it is Sieglinde). The Valkyries are angry with Brünnhilde because she disobeyed Wotan. Sieglinde wants to die, but when she is told that she has a baby in her womb she asks Brünnhilde to save her. She escapes into the forest with bits of Siegmund’s sword. One day the baby she is now bearing will grow up, become a hero, and use the bits to make another sword.

Les altres valquíries es pregunten on és Brünnhilde. Ells la veuen venir en el seu cavall, però en lloc d’un heroi el que està portant és una dona (que és Sieglinde). Les valquíries estan enfadades amb Brünnhilde perquè ha desobeït Wotan. Sieglinde vol morir, però quan se li diu que ella té un nadó en el ventre li demana a Brünnhilde que la salve. Ella s’escapa al bosc amb els trossos de l’espasa de Siegmund. Un dia, el nadó que ara està gestant creixerà, convertit en un heroi, i usarà els trossos per fer una altra espasa.

Wotan goes to the Valkyries. He is furious with Brünnhilde because she disobeyed him. He punishes her. He tells her that she is no longer a Valkyrie. She will fall asleep on a rock and any man who finds her can have her. Brünnhilde pleads with Wotan. She asks him whether he could, at least, put a fire round her so that the only man who could get her would be a hero. In the end Wotan agrees. Loge, the god of fire, arrives and lights the fire. At the end of the opera Brünnhilde is asleep on the rock, surrounded by the fire. There she will stay until, one day, a hero comes to rescue her.

Wotan va on les valquíries. Està furiós amb Brünnhilde perquè ella va desobeir. La castiga. Li diu que ella ja no és una valquíria. Ella es quedarà adormida en una roca i qualsevol home que la trobe podrà tenir-la. Brünnhilde li suplica a Wotan. Li pregunta si podria, almenys, posar un foc al seu voltant de manera que l’únic home que poguera aconseguir-la fóra un heroi. Al final Wotan hi està d’acord. Loge, déu del foc, arriba i encén el foc. Al final de l’òpera Brünnhilde està adormida en la roca, envoltada pel foc. Allí romandrà fins que, un dia, un heroi ve a rescatar-la.

walky i wotan “Encircle the mountaintop with magic flame which will deter all but the bravest of heroes.”

 Wotan turns and looks sorrowfully at Br�nnhilde.Wotan turns and looks sorrowfully at Brünnhilde.

← pàgina anterior

pàgina següent →

 

Quant a rexval

M'agrada Wagner, l'òpera, la clàssica en general i els cantautors, sobretot Raimon i Llach. M'interessa la política, la història, la filosofia, la literatura, el cinema i l'educació. Crec que la cultura és un bé de primera necessitat que ha d'estar a l'abast de tothom.
Aquesta entrada s'ha publicat en Òpera, Llibrets, Uncategorized, Wagner, Xiquets i etiquetada amb , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Una resposta a Die Walküre in Simple English / Català-Valencià.

  1. Retroenllaç: Rheingold in Simple English / Català-Valencià. | EL CAVALLER DEL CIGNE ciutadà valencià de nació catalana //*//

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s