The Song of the Nibelungs. Simplified and biligual version for teens. (III)

The body of Siegfried is carried to Worms.The body of Siegfried is carried to Worms.

NOW comes the sad part of the Nibelungs tale.

Ara ve la part trista de la història dels Nibelungs.

Brünhild and Gunther invited Siegfried and Kriemhild to visit them at Worms. At first, all was friendly between them, but then things changed. During the visit the two queens quarreled before entering the Cathedral: Which of the two queens should go ahead according to the social rank of her husband? Brünhild made Gunther angry with Siegfried. Hagen, too began to hate Siegfried and wished to kill him.

Brünhild i Gunther convidaron Siegfried i Kriemhild a visitar-los a Worms. Al principi, tot era amistós entre ells, però després les coses van canviar. Durant la visita les dues reines van barallar-se abans d’entrar a la Catedral:  Quina de les dues reines ha d’anar davant d’acord amb el rang social del seu marit? Brünhild va fer que Gunther s’enutjara amb Siegfried. Hagen, també va començar a odiar Siegfried i va voler matar-lo.

Siegfried could not be wounded except in one spot. After killing the dragon, he bathed in its blood, which rendered him invulnerable. Unfortunately for him, a leaf from a tree fell onto his back, and the small patch of skin that the leaf covered did not come into contact with the dragon’s blood, leaving Siegfried vulnerable in that single spot.

Siegfried no podia ser ferit, excepte en un punt. Després de matar el drac, va banyat-se  en la seua sang, cosa que va fer-lo invulnerable. Desafortunadament per a ell, una fulla d’un arbre li va caure sobre l’esquena i la petita porció de pell que la fulla va cobrir no va entrar en contacte amb la sang del drac,  deixant Siegfried vulnerable en aquest únic punt.

Only Kriemhild knew where this spot was. Hagen told her that a battle was soon to be fought and got her to sew a little silk cross upon Siegfried’s dress to mark the spot, so that he might defend Siegfried in a fight.

Només Kriemhild sabia on era aquesta marca. Hagen li va dir que aviat tindria lloc una batalla i va aconseguir que cosira una petita creu de seda sobre el vestit de Siegfried per marcar el lloc perquè poguera defensar Siegfried en combat.

Siegfrieds_TodHagen kills Siegfried.

No battle was fought, but Siegfried went hunting with Gunther and Hagen one day and they challenged him to race with them. He easily won, but after running he was hot and thirsty and knelt to drink at a spring. Then Hagen seized a spear and plunged it through the cross into the hero’s body. Thus the treasure of the Nibelungs brought disaster to Siegfried.

Cap batalla es va lliurar, però Siegfried va anar a caçar amb Gunther i Hagen un dia i el van desafiar a córrer amb ells. Ell va guanyar fàcilment, però després de córrer tenia calor i set i es va agenollar per beure en una font. Llavors Hagen va prendre una llança i li la va llançar a través de la creu en el cos de l’heroi. Així, el tresor dels Nibelungs va portar el desastre a Siegfried.

Gunther and Hagen told Kriemhild that robbers in the wood had slain her husband, but she could not be deceived.

Gunther i Hagen van dir a Kriemhild que els lladres del bosc havien matat el seu marit, però ella no podia ser enganyada.

Kriemhild determined to take vengeance on the murderers of Siegfried, and so she would not leave Worms. There, too, stayed one thousand knights who had followed Siegfried from the Nibelung land.

Kriemhild decididí  venjar-se dels assassins de Siegfried, i per això no deixaria Worms. Allà, també, es va quedar mil cavallers que havien seguit Siegfried de la terra Nibelungs.

Hagen tesoroHagen hides the treasure in the Rhine.

hagen tesooro 2When it arrived Kriemhilda gave gold and jewels to rich and poor in Burgundy, and Hagen – Siegfried’s killer –  feared that soon she would win the love of all the people and turn them against him. So, one day, he took the treasure and hid it in the Rhine. He hoped some day to enjoy it himself.

Quan va arribar Kriemhild va donar or i joies a rics i pobres en Borgonya, i Hagen temia que aviat guanyaria l’amor de totes les persones i els  posaria en contra seua. Així que, un dia, es va emportar el tresor i el va amagar en el Rin. Esperava gaudir-ne algun dia ell mateix.

As Hagen now possessed the Nibelung treasure the name “Nibelungs” was given to him and his companions.

Com Hagen ara posseïa el tresor nibelung el nom “Nibelungs” va ser donat a ell i els seus companys.

This is the last part of the story. It’s called “Kriemhild’s Revenge”. Do you know why? 


Aquesta és l’última part de la història. Es diu “La revenja de Kriemhild“. 

ETZEL, or as we call him, Attila, king of the Huns, heard of the beauty of Kriemhild and sent one of his knights to ask the queen to become his wife.

Etzel, o com l’anomenem, Àtila, rei dels huns, va sentir parlar de la bellesa de Kriemhild i va enviar a un dels seus cavallers per demanar a la reina que es convertira en la seua esposa.

At first she refused. However, when she remembered that Etzel carried the sword of Tiew, she changed her mind, because, if she became his wife, she might persuade him to take vengeance upon Gunther and Hagen.

Al principi ella es va negar. No obstant això, quan va recordar que Etzel porta l’espasa de Tiew, va canviar d’opinió, perquè, si ella es convertira en la seua esposa, podria persuadir-lo per prendre venjança sobre Gunther i Hagen.

And so it came to pass.

I així va ser.

Shortly after their marriage Etzel and Kriemhild invited Gunther and all his court to a grand r festival in the land of the Huns.

Poc després del seu matrimoni Etzel i Kriemhild convidaren Gunther i tota la seua cort a un gran festival d’estiu a la terra dels huns.

Hagen was afraid to go, for he felt sure that Kriemhild had not forgiven the murder of Siegfried. However, it was decided that the invitation should be accepted, but that ten thousand knights should go with Gunther as a body-guard.

Hagen va tenir por d’anar perquè estava segur que Kriemhild no havia perdonat l’assassinat de Siegfried. No obstant això, va decidir que la invitació havia de ser acceptada, però que deu mil cavallers havien d’anar amb Gunther com a guardaespatlles.

Shortly after Gunther and his followers arrived at Attila’s court a banquet was prepared. Nine thousand Burgundians were seated at the board when Attila’s brother came into the banquet hall with a thousand well-armed knights. A quarrel arose and a fight followed.

Poc després que Gunther i els seus seguidors van arribar a la cort d’Àtila es va preparar un banquet. Nou mil borgonyons estaven asseguts al tauler quan el germà d’Àtila va entrar a la sala de banquets amb mil cavallers ben armats. Una baralla es va produir i va seguir a un combat.

Thousands of the Burgundians were slain. The struggle continued for days until the queen ordered that the hall to be burned with all the Burgundians inside. At last, of all the knights of Burgundy, Gunther and Hagen alone were left alive. Then one of Kriemhild’s friends fought with them and overpowered both. He bound them and delivered them to Kriemhild.

Van ser assassinats milers dels borgonyons. La lluita va continuar durant dies fins que la reina ordenà que la sala siga cremada amb tots  els borgonyons dins. Per fi, de tots els cavallers de Borgonya, Gunther i Hagen només van quedar vius. Llavors, un dels amics de Kriemhild va lluitar amb ells i derrotà tots dos. Els va lligar i els va lliurar a Kriemhild.

Kriemhil showing Gunther's head to hagenKriemhild showing Gunther’s head to Hagen.

The queen ordered one of her knights to cut off Gunther’s head.  Hagen refuses to tell the queen what he has done with the Nibelungen treasure and she herself cut off his head with “Balmung,” Siegfried’s wonderful sword. Infuriated by the shameful murder of Hagen, a knight then avenged his death by killing Kriemhild herself.

La reina va ordenar a un dels seus cavallers que li tallara el cap de Gunther. Hagen es nega a dir-li a la reina el que ha fet amb el tresor dels nibelungs i ella mateixa li va tallar el cap amb Balmung,” espasa meravellosa de Siegfried. Enfurismat pel vergonyós assassinat  de Hagen, un cavaller llavors venjà  la seua mort matant la mateixa Kriemhild.

Attila’s final words were that Kriemhild should be taken back home with her dead husband,  Siegfried, because she never belonged to any other man.

Les paraules finals d’Àtila van ser que Kriemhild hauria de ser portada de tornada a casa amb el seu marit mort, Siegfried, perquè mai no va pertànyer a cap altre home.

Font: Main Lesson.

Enllaç per a Die Nibelungen, de F. Lang.

← pàgina anterior

Quant a rexval

M'agrada Wagner, l'òpera, la clàssica en general i els cantautors, sobretot Raimon i Llach. M'interessa la política, la història, la filosofia, la literatura, el cinema i l'educació. Crec que la cultura és un bé de primera necessitat que ha d'estar a l'abast de tothom.
Aquesta entrada s'ha publicat en Fonts wagnerianes, Literatura, Uncategorized i etiquetada amb . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Una resposta a The Song of the Nibelungs. Simplified and biligual version for teens. (III)

  1. Retroenllaç: The Song of the Nibelungs. Simplified and biligual version for teens. (II) | EL CAVALLER DEL CIGNE ciutadà valencià de nació catalana //*//

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s