The Song of the Nibelungs. Simplified and biligual version for teens. (II)

Brunhide, queen icelandBrünhild, queen of Iceland.

Far away from the sunny Burgundy, on the other side of the sea, lived Brünhild, queen of the cold island of Iceland. Fair was she of face and strong beyond compare. If a knight would woo and win her he must surpass her in three contests: leaping, hurling the spear and pitching the stone. If he failed in even one, he must forfeit his life.

Lluny de l’assolellada Borgonyaa l’altra banda del mar, vivia Brünhild, reina de la freda illa  d’Islàndia. Era bella i forta més enllà de tota comparació. Si un cavaller volguera fer-li la cort i guanyar-la, hauria de superar-la en tres competicions: saltant, llançant la llança i tirant la pedra. Si fracassara tan sols en un, hauria de renunciar a sa vida.

islandia rA l’illa d’Islàndia és on millor s’ha conservat la literatura que arreplega la mitologia germànico-escandinava, encara que el Nibelungenlied va ser trobat a Àustria. Aquest presenta molts paral·lelismes amb la literatura islandesa. La causa de la major fidelitat és l’aïllament del país i el fet que el cristianisme arribara tardanament i que es permetera seguir als islandesos amb la seua religió ancestral. L’illa estava deshabitada i va ser poblada per pobles nòrdics i gaèlics que hi portaren la seua cultura.

King Gunther resolved to wed this strange princess and Siegfried promised to help him. “But,” said Siegfried, “if we succeed, I must have as my wife your sister Kriemhild.” To this Gunther agreed, and the voyage to Iceland began.

El Rei Gunther va resoldre casar-se amb aquesta estranya princesa i Siegfried va prometre ajudar-lo. Però”, va dir Siegfried,si tenim èxit, he de tenir com a dona la ta germana Kriemhild.” Gunther hi  va estar d’acord i va començar el viatge a Islàndia.

When Gunther and his companions neared Brunhilda’s palace the gates were opened and the strangers were welcomed.

Quan Gunther i els seus companys s’acostaren al palau de Brünhild, les portes es van obrir i els estrangers van ser ben rebuts.

Siegfried thanked the queen for her kindness and told her that Gunther had come to Iceland in hope of winning her hand.

Siegfried va agrair a la reina la seua amabilitat i li va dir que Gunther havia arribat a Islàndia en l’esperança de guanyar la seua .

“If in three contests he gain the mastery,” she said, “I will become his wife. If not, both he and you who are with him must lose your lives.”

Si en tres competicions és el guanyador“, va dir, seré la seua esposa. Si no, tant ell com els que l’acompanyen hauran de perdre les seues vides.

Brünhild, prepared for the contests. Her shield was so thick and heavy that four strong men were needed to bear it. Three could scarcely carry her spear and the stone that she hurled could just be lifted by twelve.

Brünhild, preparada per a les competicions. El seu escut era tan gruixut i pesat que es van necessitar quatre homes forts per aguantar-ho. Tres homes difícilment podrien portar  la seua llança i la pedra que va llançar només podria ser aixecada per dotze.

brunhilde llançaSiegfried now helped Gunther in a wonderful way. He put on his cap of darkness, so that no one could see him. Then he stood by Gunther’s side and did the fighting. Brünhild, threw her spear against the king’s bright shield and sparks flew from the steel. But the unseen knight dealt Brünhild such blows that she confessed herself conquered.

Siegfried ara va ajudar a Gunther de una manera meravellosa. Es va posar la gorra de la foscor, perquè ningú no puga veure’l. Després es va posar dempeus al costat de Gunther i va fer els combats. Brünhild, va llançar la llança contra l’escut brillant del rei i espurnes volaren des de l’acer. Però l’invisible cavaller li va pegarBrünhild tals cops que ella mateixa va confessar conquistada.

brunilda lanzaIn the second and third contests she fared no better, and so she had to become King Gunther’s bride. But she said that before she would leave Iceland she must tell all her kinsmen. Daily her kinsfolk came riding to the castle, and soon an army had assembled.

En el segon i tercer concursos a ella no li va anar millor, i així havia de convertir-se en la núvia del rei Gunther. Però ella va dir que abans de deixar Islàndia ella els ho ha de dir a tots els seus parents. Diàriament els seus parents van arribar a cavall al castell, i aviat un exèrcit s’havia reunit.

Then Gunther and his friends feared unfair play. So Siegfried put on his cap of darkness, stepped into a boat, and went to the Nibelung land where Alberich the dwarf was guarding the wonderful Nibelung treasure.

Llavors Gunther i els seus amics temien joc deslleial. Així Siegfried va posar-se la gorra de la foscor, es va ficar en un vaixell, i se’n va anar al país del nibelung Alberich, on el nan estava custodiant el meravellós tresor.

“Bring me here,” he cried to the dwarf, “a thousand Nibelung knights.” At the call of the dwarf the warriors gathered around Siegfried. Then they sailed with him to Brünhild‘s isle and the queen and her kinsmen, fearing such warriors, welcomed them instead of fighting. Soon after their arrival King Gunther and his men, Siegfried and his Nibelungs, and Queen Brünhild, with two thousand of her kinsmen set sail for King Gunther’s land.

Porta-me ací”, va dir al nan, mil cavallers nibelungs.A la crida del nan els guerrers es van reunir al voltant de Siegfried. Després van navegar amb ell a l’illa de Brünhild i els seus parents, per por a aquests guerrers, els van donar la benvinguda en lloc de lluitar. Poc després de la seua arribada el rei Gunther i els seus homes Siegfried i els seus nibelungs, i la reina Brünhild, amb dos mil dels seus parents salparen cap a la terra del rei Gunther.

siegfried-krimhicSiegfried and his wife Kriemhild.

As soon as they reached Worms the marriage of Gunther and Brünhild, took place. Siegfried and Kriemhild also were married, and after their marriage went to Siegfried’s Netherland castle. There they lived many years more happily than I can tell.

Tan aviat com van arribar a Worms el matrimoni de Gunther i Brünhild tingué lloc. Siegfried i Kriemhild també es van casar, i després del seu matrimoni van anar al castell de Siegfried d’Holanda.  Allà van viure molts anys més feliços del que puc dir.

← pàgina anterior

pàgina següent →

Font: Main Lesson.

 

Quant a rexval

M'agrada Wagner, l'òpera, la clàssica en general i els cantautors, sobretot Raimon i Llach. M'interessa la política, la història, la filosofia, la literatura, el cinema i l'educació. Crec que la cultura és un bé de primera necessitat que ha d'estar a l'abast de tothom.
Aquesta entrada s'ha publicat en Fonts wagnerianes, Literatura, Uncategorized i etiquetada amb . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

3 respostes a The Song of the Nibelungs. Simplified and biligual version for teens. (II)

  1. Retroenllaç: The Song of the Nibelungs. Simplified and biligual version for teens. (III) | EL CAVALLER DEL CIGNE

  2. Retroenllaç: The Song of the Nibelungs. Simplified and biligual version for teens. (I) | EL CAVALLER DEL CIGNE ciutadà valencià de nació catalana //*//

  3. Retroenllaç: The Song of the Nibelungs. Simplified and biligual version for teens. (I) | EL CAVALLER DEL CIGNE ciutadà valencià de nació catalana //*//

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s