Lohengrin in Simple English / Català-Valencià.

lohengrins_cisne

Lohengrin is a Romantic opera in three acts by Richard Wagner. As usual, Wagner wrote both the words and the music. It is based on an old German legend. The story  is taken from medieval German romances, notably the Parzival of Wolfram von Eschenbach and Lohengrin, written by an unknown  author.

Lohengrin és una òpera romàntica en tres actes de Richard Wagner. Com de costum, Wagner va escriure tant el llibret com la música. Està basat en una antiga llegenda alemanya. La història s’ha pres de romanços medievals alemanys, en particular el Parzival de Wolfram von Eschenbach i Lohengrin, escrit per un autor desconegut.

Wagner’s opera is like a fairy tale. It immediately became very popular. The young King Ludwig II of Bavaria built a fairy-tale castle in the south of Germany and called it “Neuschwanstein,” meaning: “New Swan Stone”. The King was very fond of Wagner’s music and gave him a lot of money to help him with his next operas, especially for the cycle known as the Ring of the Nibelung.

L’òpera de Wagner és com un conte de fades. Immediatament es va fer molt popular. El jove rei Ludwig II de Baviera va construir un castell de conte de fades al sud d’Alemanya i el va anomenar Neuschwanstein“, que significa: “Nou Cigne de Pedra. El rei era molt aficionat a la música de Wagner i li va donar una gran quantitat de diners per ajudar-lo en les properes òperes, especialment per al cicle conegut com l’Anell dels Nibelungs.

Dresde revolutionRevolució de Dresden.

Wagner was unable to attend the first performance. In May 1849 he had run away from Germany because he had been involved in Dresden Revolution with the famous anarchist Bakunin among others. The first production of Lohengrin was in Weimar, Germany, on 28 August 1850 at the Staatskapelle Weimar under the direction of Franz Liszt, friend and supporter of Wagner. He fled to Switzerland. He did not hear his opera until 15 May 1861, when he saw a performance in Vienna.

Wagner no va poder assistir a la primera representació. Al maig de 1849 s’havia escapat d’Alemanya per haver participat en la Revolució de Dresden amb el famós anarquista Bakunin entre d’altres. La primera producció de Lohengrin va ser a Weimar, Alemanya, el 28 d’agost 1850 a la Staatskapelle Weimar sota la direcció de Franz Liszt, amic i partidari de Wagner. Va fugir a Suïssa. No va sentir la seua òpera fins el 15 de maig de 1861, quan va veure’n una representació a Viena.

Lohengrin-kitsch           Lohengrin is a character in German Arthurian literature. The son of Parzival (Percival), he is a knight of the Holy Grail sent in a boat pulled by swans to rescue a maiden who can never ask his identity. His story, which first appears in Wolfram von Eschenbach’s Parzival, is a version of the Knight of the Swan legend known from a variety of medieval sources. Wolfram’s story was expanded in two later romances. Richard Wagner’s opera Lohengrin of 1848 is based upon the legend as we said above.

          Lohengrin és un personatge de la literatura artúrica alemanya. El fill de Parzival (Percival), ell és un cavaller del Sant Grial enviat en un vaixell tirat per cignes per rescatar una donzella que no pot preguntar per la seua identitat. La seua història, que apareix per primera vegada en Parzival de Wolfram von Eschenbach, és una versió del la llegenda del Cavaller del  Cigne coneguda d’una varietat de fonts medievals. La història de Wolfram es va ampliar en dos romanços posteriors. L’òpera de Richard Wagner Lohengrin de 1848 es basa en la llegenda com hem dit anteriorment.

The last “romantic opera” that Wagner composed was Lohengrin. Then he wrote “Opera and Drama” and other theoretical books. A new genre appeared: the “music drama”, without arias or closed numbers and a revolucionary concept of the music.

L’última òpera romàntica” que Wagner va compondre fou Lohengrin. Després va escriure Opera i Drama” i altres llibres teòrics. Un nou gènere va aparèixer: el “drama musical”, sense àries o números tancats i un concepte revolucionari de la música.

lohengrin arribada

The story

The story takes place in Antwerp (in today’s Belgium), on the river Scheldt, in the 10th century. The King of Germany is Henry the Fowler.

La història lloc a Anvers (a l’actual Bèlgica), al riu Escalda, en el segle X. El rei d’Alemanya és Enric l’Ocellaire.

This is, possibly, the saddest opera Wagner wrote.

Aquesta és, possiblement, l’òpera més trista que Wagner va escriure.

Act 1

 The opera starts with a prelude played by the orchestra. It describes an angel coming down from the sky with the Holy Grail.

L’òpera comença amb un preludi interpretat per l’orquestra. Descriu un àngel que baixant del cel amb el Sant Grial.

enric l'ocellaireEl rei Enric en les ribes del riu Escalda.

King Henry the Fowler has arrived in Brabant. He is sitting by the banks of the river Scheldt. Around him are Counts and nobles of the Saxon army. Opposite them are Counts and nobles of Brabant. King Henry explains that he had been fighting Hungarians who came to invade his country. They had agreed not to fight for nine years, but these nine years were now coming to an end and his men would have to fight again. The King wants the Brabantines to help them. He asks one of their bravest knights, Friedrich von Telramund, to explain why the Brabantines are arguing amongst themselves.

El rei Enric l’Ocellaire ha arribat a Brabant. Està assegut en les ribes del riu Escalda. Al seu voltant hi són els comtes i nobles de l’exèrcit saxó. Enfront d’ells són els comtes i nobles de Brabant. El rei Enric explica que havia estat lluitant contra els hongaresos que vingueren a envair el seu país. Havien acordat no lluitar durant nou anys, però aquests nou anys ara estaven arribant a la seua fi i els seus homes haurien de lluitar de nou. El rei vol que els Brabantins els ajuden. Li demana a un dels seus cavallers més valents, Friedrich von Telramund, que explique per què els Brabantins estan discutint entre ells.

Count Telramund explains that the Duke of Brabant had recently died. As he lay dying, he had asked Telramund to look after his daughter Elsa and his son Gottfried. One day the two children had gone into the forest and Elsa had returned alone. The Duke tried to find out what had happened to Gottfried. The Duke’s wife Ortrud persuades the Duke to accuse Elsa of murdering her brother in order to become the Duchess of Brabant. Telramund asks the King to punish Elsa and to make him the new Duke of Brabant, since he is the next of kin to the late Duke.

El comte Telramund explica que havia mort recentment el duc de Brabant. Mentre agonitzava, li havia demanat que cuidara la seua filla Elsa i el seu fill Gottfried. Un dia, els dos xiquets havien anat al bosc i Elsa havia tornat sola. El duc va tractar d’esbrinar què li havia passat a Gottfried. L’esposa del duc, Ortrud, el persuadeix de que acuse a Elsa d’haver assassinat el seu germà per tal de convertir-se en la duquessa de Brabant. Telramund li demana al Rei que castigue a Elsa i que el faça a ell el nou duc de Brabant, ja que és el parent més proper al mort duc.

The King asks Elsa to answer Telramund’s accusation. She does not answer to his questions. She knows that she is innocent and asks God to be her judge. She needs a knight to fight for her. Telramund agrees to fight him. When the King asks Elsa who shall be her champion, she describes a knight in shining armour she has seen in her dreams.

El Rei demana a Elsa que responga a l’acusació de Telramund. Ella no contesta a les seues preguntes. Ella sap que  és innocent i demana a Déu que siga el seu jutge. Ella necessita un cavaller que lluite per ella. Telramund es compromet a lluitar contra ell. Quan el Rei pregunta a Elsa qui serà el seu campió, ella descriu un cavaller de brillant armadura que ha vist en els seus somnis.

lohengrin campioLohengrin derrota Telramund.

Twice the Herald sounds the horn, without response. The unknown knight doesn’t appears. Elsa kneels and prays to God.  A miracle happens. A boat, pulled by a swan, appears. A knight in shining armour stands in the boat. He gets out of the boat, tells the swan that it can go, and then he greets the king. He asks Elsa if he can be her knight. Elsa kneels in front of him and asks for his help. He says that he will serve her, but he asks one thing: that she should never ask him what his name is or where he comes from. Elsa agrees. Everyone, except for Ortrud, prays and the fight starts. The unknown knight wins, but then he spares Telramund’s life. The unknown knight now takes Elsa’s hand and asks her to marry him.

Dues vegades a l’Herald sona el corn, sense resposta. No apareix el cavaller desconegut. Elsa s’agenolla i resa a Déu. Un miracle passa. Un barca, tirada per un cigne, apareix. Un cavaller de brillant armadura es troba en l’embarcaciól. Surt de la barca, li diu al cigne que se’n pot anar, i llavors saluda al rei. Li demana a Elsa si pot ser el seu cavaller. Elsa s’agenolla davant d’ell i li demana ajuda. Diu que la serviràva, però li demana una cosa: que mai  li ha de preguntar quin és el seu nom o d’on ve. Elsa hi està d’acord. Tots, a excepció de Ortrud, preguen i la lluita comença. El cavaller desconegut guanya, però a continuació li perdona la vida a Telramund. El cavaller desconegut ara pren la d’Elsa i li demana casar-se amb ell.

 Act 2

ortrud - telramuntOrtrud i Telramund.

The action takes place in the courtyard outside the cathedral. It is night. Telramund and Ortrud have been told to go away from the country. They have been banished. Ortrud is a heathen witch, the daughter of Radbod, the Duke of Frisia. She tries to revive Telramund’s courage, assuring him that they are destined to rule the kingdom again. She is going to persuade Elsa to ask the unknown knight what his name is and where he comes from.

L’acció lloc al pati fora de la catedral. És de nit. A Telramund i Ortrud els han dit que se’n vagen del país. Han segut desterrats. Ortrud és una bruixa pagana, la filla de Radbod, el duc de Frísia. Ella tracta de reviure el coratge de Telramund, assegurant-li que ells estan destinats a governar el regne de nou. Ella va a persuadir Elsa perquè demanane al cavaller desconegut quin és el seu nom i d’on ve.

When Elsa appears on the balcony before dawn she hears Ortrud false laments and feels sorry for her. She is cunning and bad and she wants to deceive the good but naive Elsa in order to restore pagan rule to the region under his family as in the past.

Quan Elsa apareix al balcó abans de l’alba sent Ortrud falsos laments i se sent llàstima per ella. Ella és astuta i dolenta i vol enganyar la bona, però ingènua Elsa amb la finalitat de restaurar el govern pagà a la regió sota la seua família com en el passat.

The sun rises and the people assemble. The Herald announces that the king has offered to make the unnamed knight the Duke of Brabant; however, the Knight has declined the title, and prefers to be known only as “Protector of Brabant”. The Herald further announces that the Knight will lead the people to glorious new conquests and will celebrate his marriage with Elsa.

El sol surt i la gent es reuneix. L’Herald anuncia que el rei ha ofert al cavaller sense nom fer-lo duc de Brabant. No obstant això, el Cavaller ha declinat el títol, i prefereix ser conegut només com “Protector de Brabant“. L’Herald anuncia a més que el Cavaller portarà al poble a noves conquestes glorioses i celebrarà el seu matrimoni amb Elsa.

The King, the Knight, Elsa and her attendants are about to go into the church. Suddenly, Ortrud appears and challenges Elsa to tell who her husband is. Telramund enters. He says to the King that his defeat in combat was invalid because the Knight did not give his name then accuses the Knight of sorcery. The Knight refuses to reveal his identity and claims that only one person in the world has the right to know his origin – his beloved Elsa and no other person.

El Rei, el Cavaller, Elsa i els seus assistents estan a punt d’entrar a l’església. Tot d’una, Ortrud apareix i repta Elsa a dir qui és el seu marit. Telramund hi entra. Li diu al Rei que la seua derrota en el combat no era vàlida perquè el cavaller no va donar el seu nom, després acusa el Cavaller de bruixeria. El cavaller es nega a revelar la seua identitat i afirma que només una persona al món té el dret a conèixer el seu origen la seua estimada Elsa i cap altra persona.

Act 3

The bedroom of the young couple. It sounds the famous Bridal Chorus. Elsa and her husband are together and alone for the first and last time… The couple say they love one another. Elsa wants to know her husband’s name. Her curiosity is very big and she can’t avoid to ask the forbidden question. Ortrud’s poison was pressing her to ask the Knight his name. Finally, she asks him who he is.

El dormitori de la jove parella. Sona la famosa Marxa nupcial. Elsa i el seu  marit estan junts i sols per primera i última vegada … La parella diu que s’estima l’un a l’altre.  Elsa vol saber el nom del seu marit. La seua curiositat és molt gran i no pot evitar fer la pregunta prohibida. El verí d’Ortrud l’estava pressionant per demanar al cavaller el seu nom. Finalment, ella li pregunta qui és.

Lohengrin_-_boda-mataLohengrim mata el malvat Telramund.

Telramund and four of his friends rush into the room to attack the Knight, but the coward traitor is killed by the Knight in self-defense. He is very sad and tells Elsa they will now go to the King and he will tell him who he is.

Telramund i quatre dels seus amics s’afanyen a entrar a l’habitació per atacar el cavaller, però el covard traïdor és mort pel Cavaller en defensa pròpia. Està molt trist i li diu a Elsa que ara aniran al Rei i li dirà qui és.

The scene changes to the banks of the river, as in Act I. The army is ready for war. Telramund’s dead body is carried in. The Knight explains why he killed Telramund. He tells the King that Elsa has broken her promise. He tells the story of the Holy Grail and says that he is Lohengrin, Knight of the Holy Grail and son of King Parsifal. The rules of the Holy Grail determine that Knights of the Grail must remain anonymous, retiring from all human sight if their identity is revealed; so the time for his return has come.

L’escena canvia a les ribes del riu, com en l’Acte I. L’exèrcit està a punt per a la guerra. El cadàver de Telramund hi és portat. El Cavaller explica per què va matar Telramund. Li diu al Rei que Elsa ha trencat la seua promesa. Conta la història del Sant Grial i diu que ell és Lohengrin, cavaller del Sant Grial i el fill del rei Parsifal. Les regles del Sant Grial determinen que els Cavallers del Grial han de romandre en l’anonimat, retirant-se de tota visió humana si la seua identitat és revelada; així que ha arribat el moment del seu retorn.

lohengrin tristSadly he says goodbye to his young wife. The swan comes again. Lohengrin let his sword, horn and ring for the lost boy, the future leader of Brabant. Lohengrin prays that Elsa may get her lost brother back. The swan dives into the river and appears again in the form of Gottfried, Elsa’s brother. He had been turned into a swan by the evil magic of Ortrud. Lohengrin let his sword, horn and ring for the boy, the future leader of Brabant.

Molt trist, diu adéu a la seua jove esposa. El cigne ve de nou. Lohengrin deixa la seua espasa, banya i anell per al nen perdut, el futur líder de Brabant. Després ora perquè Elsa puga aconseguir el seu  germà perdut. El cigne se submergeix en el riu i torna a aparèixer en forma de Gottfried, el germà d’Elsa. Ell s’havia convertit en un cigne per la màgia del mal d’Ortrud.

A dove comes down from heaven, and takes the place of the swan at the head of the boat. It takes Lohengrin to the castle of the Holy Grail. Elsa is so upset that she dies.

Un colom descendeix del cel, i pren el lloc del cigne al capdavant de l’embarcació. Porta Lohengrin al castell del Sant Grial. Elsa està tan trastornada que mor.

In fernem Land – En terra llunyana.

Quant a rexval

M'agrada Wagner, l'òpera, la clàssica en general i els cantautors, sobretot Raimon i Llach. M'interessa la política, la història, la filosofia, la literatura, el cinema i l'educació. Crec que la cultura és un bé de primera necessitat que ha d'estar a l'abast de tothom.
Aquesta entrada s'ha publicat en Òpera, Llibrets, Uncategorized, Wagner i etiquetada amb . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s