Die Meistersinger von Nürnberg in Simple English / Català-Valencià.

nuernbergRID

Die Meistersinger von Nürnberg (The Mastersinger of Nuremberg) is an opera by Richard Wagner. It is the only comic opera – of the canon of Bayreuth – that Wagner wrote. Wagner wrote the libretto (the words) in 1862 and composed the music in 1867. It was first performed in Munich in 1868.

Die Meistersinger von Nürnberg (Els mestres cantaires de Nuremberg) és una òpera de Richard Wagner. És l’única òpera còmica del cànon de Bayreuth que Wagner va escriure. Wagner va escriure el llibret (les paraules) en 1862 i va compondre la música en 1867. Va ser estrenada a Munic el 1868.

Hans_SachsHans Sachs, sabater i mestre cantor. Personifica la música que, partint del bo i millor del passat, s’obri a les innovacions .

The story is set in the town of Nürnberg (English: Nuremberg) in 16th century Germany. It is about a group of Mastersingers. They were a guild of singers in Germany many centuries ago. The most famous of them was a man called Hans Sachs, who lived in the 16th century. Although Hans Sachs was a real person, the story of the opera was made up by Wagner. It is a story about a song contest. That’s why reminds – to some extend – Tannhäuser, a previous opera in which there is also a singing competition although is not a comedy.

La història està ambientada a la ciutat de Nürnberg (anglés: Nuremberg) al segle XVI a Alemanya. Es tracta d’un grup de mestres cantaires. Eren un gremi de cantants d’Alemanya fa molts segles. El més famós d’ells era un home anomenat Hans Sachs, que va viure al segle XVI. Encara que Hans Sachs era una persona real, la història de l’òpera va ser feta per Wagner. És una història sobre un concurs de cant. Per això recorda – fins a cert punt – Tannhäuser, una òpera anterior en què també hi ha un concurs de cant, encara que no és una comèdia.

Principals personatges de l’òpera:

HANS SACHS: Mestre Cantor, sabater i heroi popular.

SIXTUS BECKMESSER: M. Cantor, escrivà de la  confraria, personatge mesquí que vol guanyar el concurs com siga. Encara que ja és gran vol casar-se amb Eva.

VEIT POGNER: M. Cantor, pare d’Eva i organitzador del concurs. Té una  gran fortuna i és amant de l’art.

EVA POGNER: Filla de Veit Pogner que es casarà amb el vencedor del concurs de cant.

MAGDALENA: Nodrissa d’Eva.

WALTER VON STOLZING: Jove cavaller, aprenent de M. Cantor que s’enamora d’Eva.

DAVID: Aprenent de Sachs i aspirant a M. Cantor.

Preludi Acte I. Solti.

The story of the opera

The prelude (orchestral introduction) to the opera is very famous and is often played by itself at concerts. It has several tunes which are sometimes cleverly played at the same time (counterpoint). These tunes are used during the opera and are associated with particular people or ideas (such tunes are called leitmotifs).

El preludi (introducció orquestral) a l’òpera és molt famós i, sovint es toca per si mateix en els concerts. Compta amb diverses melodies que de vegades hàbilment es toquen al mateix temps (contrapunt). Aquestes melodies s’utilitzen durant l’òpera i s’associen amb persones o idees particulars (tals melodies es diuen leitmotivs).

Act One

The young knight Walther is in church and sees a beautiful young girl, Eva. He wants to know whether she is married. She tells him that she will be married to the person who wins the singing contest the next day. Walther tries to learn the art of the Mastersingers from David, who works for Hans Sachs, the cobbler. David himself is in love with Magdalene. The apprentices start to prepare the stage for the contest.

El jove cavaller Walther és a l’església i veu una bella jove, Eva. Ell vol saber si està casada. Eva li diu que es casarà  amb la persona que guanye el concurs de cant del dia següent. Walther tracta d’aprendre l’art dels mestres cantaires de David, que treballa per a Hans Sachs, el sabater. David mateix està enamorat de Magdalena. Els aprenents comencen a preparar l’escenari per al concurs.

If Walther is to win the contest he will have to compose his own mastersong and sing it. He will have to compose it according to a lot of strict rules (the number of lines, the rhyming patterns etc.). When he meets the other Mastersingers he introduces himself, saying that he learned the art of singing from the ancient poet Walther von der Vogelweide and from nature itself. He sings this in a song which is very beautiful, but it does not obey the rules of the Mastersingers. The Mastersingers are not able to understand the beauty of his song.

Si Walther vol guanyar el concurs haurà de compondre la seua pròpia caçó guanyadora i cantar-la. Ell l’haurà de compondre d’acord a una gran quantitat de normes estrictes (el nombre de línies, els patrons de rima, etc.). Quan es troba amb els altres mestres cantaires es presenta dient que ell va aprendre l’art del cant del poeta antic Walther von der Vogelweide i de la naturalesa mateixa. Ell canta això en una cançó que és molt bonica, però no obeeix les regles dels mestres cantaires. Els mestres no són capaços d’entendre la bellesa de la seua cançó.

One of the Mastersingers is the town clerk. His name is Beckmesser. He is a comic figure and Wagner makes him look very silly. Beckmesser is the “marker”. This means something like: an “adjudicator”. When a singer makes a “mistake” (disobeys the rules) the marker puts a chalkmark on the board. When Walther sings his song Beckmesser makes lots of chalkmarks. Hans Sachs is the only person who realizes the beauty of his song. There is a lot of shouting and Walther has to stand on a chair to finish his song.

Un dels mestres cantaires és el secretari de l’ajuntament. El seu nom és Beckmesser. Ell és un personatge còmic i Wagner el fa semblar molt ximple. Beckmesser és el “marcador”. Això vol dir alguna cosa així com: un “jutge”. Quan un cantant fa un error” (desobeeix les regles) el marcador posa un marca de clarió al tauler. Quan Walther canta la seua cançó Beckmesser fa un munt de marques de clarió. Hans Sachs és l’única persona que s’adona de la bellesa de la seua cançó. Hi ha un munt de crits i Walther ha de pujar a una cadira per acabar la seua cançó.

Sixtus Beckmesser (Martin Kränzle) en el taller de Hans Sachs (Gerald Finley).

Act Two

A street in Nuremberg at night. Eva’s grand house is opposite Hans Sachs’ simple house. Eva’s father realizes she is in love with Walther. Hans is thinking about the young knight and how well he sings. Eva asks Hans who he thinks will be likely to win the song contest. Then she is called back by her father. Beckmesser has come and would like to serenade her (sing her a love song). Walther meets up with Eva and they wonder whether they should elope (run away together). Eva changes clothes with her maid. Hans Sachs stops them as they are about to elope.

Un carrer de Nuremberg a la nit. La gran casa d’Eva és enfront de la casa simple de Hans Sachs. El pare d’Eva s’adona que  està enamorada de Walther. Hans està pensant en el jove cavaller i com de bé canta. Eva li demana a Hans qui pensa que serà probable que guanye el concurs de la cançó. Després la torna a cridar son pare. Beckmesser arriba i li agradaria cantar-li una cançó d’amor, una serenata. Walther es troba amb Eva i es pregunten si haurien de fugir junts. Eva canvia de roba amb la seua donzella. Hans Sachs els ho impedeix quan estan a punt de fugar-se.

Beckmesser is tuning his lute ready to sing. Walther would like to argue with him but Eva gets him to sit quietly while Beckmesser sings. Hans Sachs, who is mending Beckmesser’s shoe, has other ideas: he sings a song himself, and this annoys Beckmesser who is trying to sing to the girl he thinks is Eva (but it is Eva’s maid in disguise). He tells Hans to stop singing. Hans says that he will stop, but he will hammer on his shoe every time he hears Beckmesser make a mistake. Beckmesser starts singing again, and Hans hammers lots of times. All the neighbours wake up and come into the street and argue and fight. In the end the night watchman comes and everybody goes back into their houses.

Beckmesser està afinant el seu llaüt a punt per cantar. Walther li agradaria discutir amb ell, però Eva aconseguix que sega en silenci mentre Beckmesser canta. Hans Sachs, qui està arreglant la sabata de Beckmesser, té altres idees: canta una cançó, i això molesta Beckmesser que està tractant de cantar a la xica que pensa que és Eva (però és la criada d’Eva disfressada). Li diu a Hans que deixe de cantar. Hans diu que pararà, però que pegarà una martellada en la sabata cada vegada que escolte Beckmesser cometre un error. Beckmesser comença a cantar de nou, i Hans martelleja un munt de vegades. Tots els veïns es desperten, surten al carrer, discuteixen i barallen. Al final, el vigilant nocturn ve i tothom es fica en sa casa.

Johan Botha – “Morgenlich leuchtend”

Act Three

David is preparing a song for the midsummer festival. Then Walther arrives and tells Hans that a song came to him in a dream. Hans helps him to prepare the song for the contest. When they have left the workshop Beckmesser comes in and sees the piece of paper with the song. He picks it up when Hans returns and says that it is obvious that he, Hans, wants to enter the contest. Hans tells Beckmesser that he can have the song. Beckmesser is delighted and thinks he can now win Eva in marriage.

David està preparant una cançó per al festival d’estiu. Llavors Walther arriba i li diu a Hans que una cançó li va venir en un somni. Hans l’ajuda a preparar la cançó per al concurs. Quan han sortit del taller Beckmesser entra i veu el tros de paper amb la cançó. El recull quan Hans hi torna li diu que és obvi que ell, Hans, vol participar en el concurs. Hans diu a Beckmesser que pot quedar-se amb la cançó. Beckmesser està encantat i pensa que ara pot guanyar Eva en matrimoni.

At the song contest Beckmesser tries to sing the song, but he sings it to his own tune which does not fit the words, and he gets the words all muddled up. Everyone laughs and he leaves the stage angrily, saying that Sachs wrote the song. Walther now sings his prize song. This time people realize how beautiful it is although it does not obey the usual rules. Walther can marry Eva.

En el concurs de la cançó Beckmesser tracta de cantar la cançó, però  la canta amb la seua pròpia melodia, que no s’ajusta a les paraules, i aconseguix una confusió total. Tothom se’n riu i ell se’n va de l’escenari enujat, dient que Sachs va escriure la cançó. Walther ara canta la seua cançó del premi. Aquesta vegada la gent s’adona com de bell és encara que no obeeix les regles habituals. Walther pot casar-se amb Eva.

The music of the opera

Wagner’s operas have continuous music which develops in very logical ways using leitmotifs. In the prelude we hear several tunes which are leitmotifs that are to be important during the opera: a theme that represents the dignity of the mastersingers, a theme for passion which later becomes Walther’s prize song, the chattering of the apprentices etc. The music at the beginning of Act Three is also often played separately in the concert hall.

Les òperes de Wagner tenen música contínua que es desenvolupa de manera molt lògica utilitzant el leitmotiv. En el preludi escoltem diverses melodies que són temes recurrents que van a ser importants durant l’òpera: un tema que representa la dignitat dels mestres cantaires, un tema per a la passió que més tard es converteix en cançó del premi de Walther, la xerrameca dels aprenents, etc. La música del principi del tercer acte també s’interpreta sovint per separat en la sala de concerts.

There are many beautiful moments in the opera. Wagner cleverly changes the style to suit the action, for example when Eva’s father is talking about the Mastersingers’ reputation in Germany we hear an old-fashioned recitative. Beckmesser is made to look stupid through his music which contrasts with Walther’s romantic music.

Hi ha molts moments bonics en l’òpera. Wagner intel·ligentment canvia l’estil per adaptar-se a l’acció, per exemple, quan el pare d’Eva està parlant de la reputació dels mestres cantaires a Alemanya sentim un recitatiu passat de moda. A Beckmesser se li fa semblar estúpid a través de la seua música, que contrasta amb la música romàntica de Walther.

beckmesserBeckmesser personifica la rigidesa de les normes acadèmiques antigues en la música que no permeten la llibertat de creació ni s’obrin a cap novetat. No es tracta de cap caricatura antisemita, sinó de la música tradicional defensada per Hanslick, crític antiwagnerià molt mordaç. Wagner el ridiculitza en aquesta òpera.

Interpretations of the opera

People have explained the meanings behind this opera in several ways. The basic story is about the wonderful German art of singing. It is also about the fact that composers should be able to write music which is beautiful without having to obey rules that were made up long ago and have become old-fashioned. Wagner was trying to bring lots of changes to opera, making the drama the most important thing.

La gent ha explicat els significats que hi ha darrere d’aquesta òpera de diverses maneres. La història bàsica és sobre el meravellós art alemany de cantar. També té a veure el fet que els compositors han de poder escriure la música que siga preciosa  sense haver d’obeir les regles que es van fer fa molt de temps i han passat de moda. Wagner estava tractant de portar un munt de canvis en l’òpera, de manera que el drama fora el més important

Some people found his new ideas quite difficult to follow, and this may be why he chose, for once, to write a comic opera instead of a serious one based on mythology. The character of Beckmesser is a caricature of Eduard Hanslick, a famous music critic who did not like the music of Wagner and Bruckner but preferred the more traditional music of Brahms and Antonín Dvořák.

Algunes persones troben les seues noves idees bastant difícils de seguir, i per això potser  va triar, per una vegada, escriure una òpera còmica en lloc d’una seriosa basada en la mitologia. El caràcter de Beckmesser és una caricatura d’Eduard Hanslick, un famós crític de música que no li agradava la música de Wagner i Bruckner, sinó que  preferia la  més tradicional de Brahms i Antonín Dvořák.

Hitler-2Hitler era melòman. No solament li agradava Wagner, sinó altres compositors, especialment Beethoven i Bruckner. La interpretació deformada que va fer de les obres de Wagner d’acord amb la seua ideologia no és responsabilitat del compositor. Wagner també era el músic favorit de Lenin.

The problem is Hitler

Meistersinger is an opera about art, not politics. According to Sachs, the German Art is more important than the German Reich. It’s sacred.

Meistersinger és una òpera sobre l’art, no la política. Segons Sachs, l’art alemany és més important que el Reich alemany. És sagrat.

Some sees behind Meistersinger a racist meaning, but they are wrong. Praising German art and music is not a racist view of the opera.

Algú veu darrere Meistersinger un significat racista, però estan equivocats. Lloar l’art i la música alemanys no és una visió racista de l’òpera.

Some people think there is an anti-Semitic (anti-Jewish) meaning in this opera, like in Der Ring des Nibelungen or Parsifal, but its not true. Wagner wrote anti-Semitics writings in prose, but nothing of it appears in his operas and dramas. The problem is Hitler. The dictator was very Wagnerian. He liked Wagner, but he also liked Beethoven and Bruckner. It’s not Wagner’s fault. He died years before Hitler was born.

Algunes persones pensen que hi ha un significat antisemita (antijueu) en aquesta òpera, com en Der Ring des Nibelungen o Parsifal, però no és cert. Wagner va escriure escrits antisemites en prosa, però res d’això apareix en les seues òperes i drames. El problema és Hitler. El dictador era molt wagnerià. Li agradava Wagner, però també li agrada Beethoven i Bruckner. No és culpa Wagner. Ell va morir anys abans que Hitler naciera.

Wagner sang to the German art and music. Other composers made the same thing with their art and music. Cultural nationalism is not nazisme. There is a democratic nationalism too.

Wagner va cantar a l’art i la música alemanys. Altres compositors van fer el mateix amb el seu art i música. El nacionalisme cultural no és el nazisme. Existeix un nacionalisme democràtic també.

That doesn’t means anything. What about Beethoven? The Ninth was Hitler’s favourite symphonie. Should we consider Beethoven anti-Semitic, racist, proto-nazi? Is there a “hidden and secret” meaning in the Coral? Nonsenses.

Això no vol dir res. Què hi ha de Beethoven? La Novena simfonia era la favorita de Hitler. Hem de considerar Beethoven antisemita, racista, protonazi? Hi ha un significat “ocult i secret” en la  Coral? Ximpleries.

Some people think that Meistersingers was the favorite opera of Hitler, but others say it was Rienzi or Lohengrin. That means nothing. Is nazi an opera only because Hitler liked it?

Algunes persones pensen que Meistersingers era l’òpera preferida de Hitler, però altres diuen que va ser Rienzi o Lohengrin. Això no vol dir res. És nazi una òpera només perquè Hitler li agradava?


Some people think that Beckmesser, Mime, Kundry Alberich and the rest of the bad ones are Jews or caricatures of a stereotype Jew. They are unfounded speculations. Wagner didn’t wrote o told anything about it.

Algunes persones pensen que Beckmesser, Mime, Kundry Alberich i la resta dels dolents són jueus o caricatures d’un estereotip jueu. Són especulacions infundades. Wagner no va escriure o dir res al respecte.

The problem is Hitler and what he understood about Wagner operas. Anti-Semitic, Nationalistic, etc. This is certainly the way that Hitler understood. A wrong way. Nazis were wrong because marxists, liberals, anarchists…  love Wagner operas and dramas too.

El problema és Hitler i el que entenia de les òperes de Wagner. Antisemita, nacionalista, etc. Aquesta és sens dubte la forma en què Hitler va entendre. Un camí equivocat. Els nazis anaven errats perquè marxistes, liberals, anarquistes, etc. estimen les òperes i drames de Wagner també.

.

Quant a rexval

M'agrada Wagner, l'òpera, la clàssica en general i els cantautors, sobretot Raimon i Llach. M'interessa la política, la història, la filosofia, la literatura, el cinema i l'educació. Crec que la cultura és un bé de primera necessitat que ha d'estar a l'abast de tothom.
Aquesta entrada s'ha publicat en Article, Òpera, cantants, Directors, Llibrets, Uncategorized, Wagner i etiquetada amb , , , , , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s