The Twilinght of the Gods illustrated by Rackham. Bilingual edition translated for children by Regí .

ring54

Hi children! This is the last part of our history, The Ring of the Nibelung. It’s called Götterdämmerung because all gods die. Not only gods, many characters also die, but it’s not the end of the world. Humans survive. Our hero Siegfried is murdered by the evil Hagen. The coward kills him with treachery. He sticks his spear on the hero’s back. Brunilda redeems the world with his sacrifice. She set fire to Walhalla, the castle of the gods.

It’s time of men and women without gods. Now all depends on them. Life on earth can be a heaven or a hell. There is nothing above the man.

And what about Hagen, the greedy? Brunilda returns the ring to the Rhine daughters. She throws him into the water. He, desperate, throws himself to the river to take the ring, and the beautiful mermaids drown him. Alberich is the only evil creature alive, but be calm because he can not do anything wrong. He will never possess the ring again, and it will become innocent gold that will illuminate the great sacred river.

Well. Now be quiet. Have a look at the pictures and read the story in English and Catalan-Valencian.

Hola, xiquets! Aquesta és l’última part de la nostra història L’Anell del Nibelung. Es diu Götterdämmerung perquè tots els déus moren. No només els déus, també moren molts personatges, però no és la fi del món. Els éssers humans sobreviuen. El nostre heroi Sigfrid és assassinat pel malvat Hagen. El covard el mata amb traïdoria. Li clava la seua llança en l’esquena. Brunilda redimeix el món amb el seu sacrifici. Va calar foc al Walhalla, el castell dels déus.

És l’hora dels homes i dones sense déus. Ara tot depèn d’ells. La vida a la terra pot ser un cel o un infern. No hi ha res per damunt de l’home.

I què passa amb Hagen, el cobdiciós? Brunilda retorna l’anell a les filles del Rin. Ella el llança a l’aigua. Ell, desesperat, es llança al riu per prendre l’anell, i les belles sirenes l’ofeguen. Alberich és l’única criatura malvada amb vida, però tranquils,  ja que no pot fer res de dolent. Ell mai posseirà l’anell de nou i es convertirà en or innocent que il·luminarà el gran riu sagrat.

Bé. Ara calleu. Feu una ullada a les fotos i llegiu la història en anglès i català-valencià.

NOTA: La traducció no és sempre literal. He procurat adaptar-me al nivell dels alumnes i de respectar el llibret de Wagner.

PROLOGUE (1-3)

ring51We can’t tell what’s going to happen any more!

1. It is night. On Brünnhilde’s rock the three Norns – the Fates – pass a golden rope back and forth, reflecting on the past and looking to the future, which bodes ill.

1. És de nit. A la roca de Brunilda les tres Nornes les Parques que coneixen el passat, el present i el futur   llancen una corda d’or cap a darrere i cap a davant, reflexionant sobre el passat i mirant cap al futur, que és un mal presagi.

2. As dawn lightens the sky, the rope suddenly breaks. The days of the old order are numbered; the Norns sink into the earth, their wisdom ended.

2. Quan l’alba il·lumina el cel, la corda es trenca de sobte. Els dies del vell ordre estan comptats; les Nornes s’enfonsen en la terra, acabà a seua saviesa.

ring52Seigfried leaves Brunilda in search of adventure.

 3. At daybreak Brünnhilde and Siegfried emerge from a cave. He is about to go off in search of adventure. To plight their troth, they exchange presents. Brünnhilde gives Siegfried her horse Grane; Siegfried gives her the fatal ring.

3. A l’alba Brunilda i Sigfrid ixen d’una cova. Ell està a punt de partir a la recerca d’aventures. Com a mostra de  fidelitat, intercanvien regals. Brunilda li dóna a Siegfried seu cavall Grane i ell li dóna l’anell fatal.

ACT I (4-6)

ring53Siegfried hands the drinking-horn back to Gutrune, and gazes at her with sudden passion.

4. On the banks of the Rhine, Siegfried arrives at the Hall of the Gibichungs, who are ruled by the weak-willed Gunther, his sister Gutrune and their half-brother Hagen. To make Siegfried Gutrune’s husband and so gain a prestigious kinsman, they give him a potion that causes him to forget Brünnhilde. Then, to secure a worthy wife for Gunther, Hagen suggests that Siegfried conquer the fabled Walkyrie for his new brother-in-law. Oblivious of his past relationship, the hero agrees.

4. En les ribes del Rin, Sigfrid arriba al Saló dels Gibichungs, que són governats per Gunther – que és dèbil de caràcter – sa germana Gutrune i el seu mig germà Hagen. Per aconseguir que ella es case amb Sigfrid i així guanyar un prestigiós parent, li donen una poció que li fa oblidar Brunilda. Llavors, per aconseguir una dona digna de Gunther, Hagen suggereix que Sigfrid vaja a conquerir la llegendària Valquíria per al seu nou cunyat. Oblidada la seua relació amb el passat, l’heroi hi està d’acord.

ring56“Give the ring back to the Rhinemaidens!”

5. In great agitation Waltraute tells Brünnhilde of what has happened among the goods since she was cast from them. No longer does Wotan go forth into the world. Instead he sits in Walhalla surrounded by heroes: logs are heaped high around the castle. The god only hears of the world from his two ravens.

5. Molt agitada,  Waltraute li conta a  Brunilda del que ha succeït entre els déus des que va ser expulsada. Wotan  ja no va a tornar més a voltar pel món. En comptes d’allò , es troba al Walhalla envoltat d’herois: els troncs s’amunteguen al voltant del castell. El déu només sap del món el que li conten els seus dos corbs.

6. The gods are terrified of the doom that hangs over them. Brünnhilde alone can save them by returning the ring to the Rhinemaidens, cleansing it of its curse. But Brünnhilde refuses, valuing the token of Siegfried’s love more than the pomp of Walhalla. Waltraute dashes off in despair. At night the protective fire encircles the rock. The false Gunther (actually Siegfried wearing the Tarnhelm) breaks through and captures the humiliated Brünnhilde. Seizing the ring, he puts it on his finger.

6. Els déus estan terroritzats de la fatalitat que plana sobre ells. Brunilda és l’única que pot salvar-los retornant l’anell a les filles del Rin, netejant-lo de la seua maledicció. Però Brunida es nega, valorant més la mostra d’amor de Sigfrid més de la pompa del Walhalla. Waltraute ix corrents desesperada. A la nit el foc protector envolta la roca. El fals Gunther (en realitat Sigfrid portant el casc màgic) s’obri pas entre el foc i captura la humiliada Brunilda. Pren a la força l’anell i se’l posa posa al dit.

ACT II (7-9)

ring57“Do you swear you’ll help me, Hagen…my son?”

7. Keeping watch at the Hall of the Gibichungs, Hagen is visited by Alberich, who plots with him to recover the ring.

7. Mentre vigilava la Sala dels Gibichungs, Hagen és visitat per Alberich, que trama amb ell recobrar l’anell.

ring58Alberich, the evil Nibelung gained the favors of Grimhilde, the Gibichugs mother.

8. For Hagen is the son of Alberich. The evil Nibelung had gained the favors of Grimhilde, mother of Gunther and Gutrune. Thus the battle for the ring has been passed to a new generation. The gods are represented by the unwitting Siegfried, the Nibelungs by the ruthless Hagen.

8. Hagen és el fill d’Alberich. El malvat Nibelung havia guanyat els favors de Grimhilde, mare de Gunther i Gutrune. Així, la batalla per l’anell s’ha passat a una nova generació. Els déus estan representats involuntàriament per Sigfrid i els Nibelungs pel despietat Hagen.

ring59Brünnhilde realizes that Siegfried has betrayed her and she cries out for vengeance.

9. When Brünnhilde is brought to Gibichung Hall as Gunther’s bride, she sees the ring on the finger of Siegfried, who has returned to his normal form. Realizing that she has been deceived, she reveals Gunther’s cowardice to all and with Hagen and Gunther plots her revenge. The next morning a hunting party will set out with Siegfried. Hagen will murder him during the hunt.

9. Quan Brunilda és portada a la Sala dels Gibichungsl com a núvia de Gunther, ella veu l’anell al dit de Sigfrid, que ha tornat a la seua forma normal. En adonar-se que ha estat enganyada, ella revela covardia de Gunther a tots i amb Hagen i Gunther planeja la seua venjança. Al matí següent una partida de caça tindrà lloc amb Sigfrid. Hagen l’assassinarà durant la caça.

ACT III (10-13)

ring60Siegfried meets the Rhinemaidens.

10. During the hunt Siegfried strays by the Rhine to look for his catch, which an elf has stolen from him. He meets the Rhinemaidens, who tease him and ask for the ring in exchange for his booty, which they have taken and hidden. He agrees after some hesitation.

10. Durant la caça Sigfrid busca a prop del Rin la presa que un elf li ha robat. Es troba amb  les Filles del Rin, que es burlen d’ell, i li demanen l’anell a canvi del seu botí, que s’han pres i ocultat. Ell hi està d’acord després d’algunes vacil·lacions.

ring61“Siegfried! Siegfried! You’re in trouble! There’s a curse on your Ring!”

11. The Rhinemaidens become deadly serious. It is Siegfried’s fate to keep the ring and fall victim to its curse. They bid the hero farewell and swim off to see Brünnhilde, to whom they will explain everything. By the end of the day she will have inherited the ring.

11. Les Filles del Rin es posen molt serioses. El destí de Sigfrid és conservar l’anell i ser víctima de la seua maledicció.  S’acomiaden de l’heroi i naden per veure Brunilda, a qui li ho explicaran tot. Al final del dia ella haurà heretat l’anell.

ring62Siegfried’s death

12. Siegfried rejoins the hunting party and is speared in the back by Hagen. His body is borne back to the Gibichung Hall.

12. Siegfried es reuneix amb la partida de caça i Hagen li clava la llança en l¡esquema.  El seu cos es conduït  a la Sala dels Gibichungs.

ring65Brünnhilde on Grane leaps on to the funeral pyre of Siegfried.

13. Brünnhilde now realizes that the world must be purged of the terrible curse, that the bloody chain of events going back to the theft of the Rhinegold must be broken by her sacrifice. Bidding Wotan eternal rest, she puts the ring on her finger, mounts Grane and rides onto Siegfried’s funeral pyre. The fire spreads and consumes the entire hall.

13. Brünnhilde ara s’adona que el món ha de ser purgat de la terrible maledicció que la cadena sagnant dels esdeveniments que es remunten al robatori de l’or del Rin s’ha de trencar pel seu sacrifici. Desitjant a Wotan descans etern, es posa l’anell al dit, munta Grane i es llaça a la pira funerària de Sigfrid. El foc s’estén i consumeix tota la sala.

ring64“Get away from my Ring!”

14. Suddenly the Rhine overflows its banks, bearing on its crest the Rhinemaidens, who recover the ring from the ashes. Like a madman, Hagen plunges into the flood after the coveted prize, only to be dragged under to his death by Woglinde and Wellgunde. As the Rhinemaidens rejoice in their recovered gold, a ruddy glow illuminates the horizon. Walhalla is aflame and the order of the gods has come to an end. In the new age the world will be ruled by love alone.

14. Tot d’una, el Rin es desborda, tenint en la seua cresta les Filles del Rin, que recuperen l’anell de les cendres. Com un boig, Hagen se submergeix en l’aigua rere el cobejat premi, només per ser arrossegat a la seua mort per Woglinde i Wellgunde. Mentre les Filles del Rin s’alegren per haver recuperat l’or, una resplendor vermella il·lumina l’horitzó. El Walhalla està en flames i l’ordre dels déus ha arribat a la seua fi. En la nova era el món serà governat solament per l’amor.

That’s all, children. Wagner’s Ring finishes here. I hope you have enjoyed it!

Regí

Quant a rexval

M'agrada Wagner, l'òpera, la clàssica en general i els cantautors, sobretot Raimon i Llach. M'interessa la política, la història, la filosofia, la literatura, el cinema i l'educació. Crec que la cultura és un bé de primera necessitat que ha d'estar a l'abast de tothom.
Aquesta entrada s'ha publicat en Òpera, Dibuixos, Llibrets, Uncategorized, Wagner, Xiquets i etiquetada amb , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s