Siegfried illustrated by Rackham. Bilingual edition translated for children by Regí .

ring43

Hello, children. It’s me again. It’s time for adventures and love. Siegfried is a hero who is not afraid of nothing. He forges Nothung, the invencible sword, and kills the dragon Fafner. Now he’s the owner of the ring, the magical helmet and the treasure. Suddenly he discovers that he can understand the speech of the birds. He crosses the fire and reaches Brünnhilde, who is sleeping. He kisses her and she wakes up. The couple falls in love. It is beautiful, isn’t it? Look at the illustrations and read the story. I’m sure that you’ll enjoy it. Don’t be afraid of dragons. It’s only a tale. Dragons don’t exist. But keep it secret, please…

Hola, xiquets. Sóc jo de bell nou. És hora d’aventures i amor. Sigfrid és un heroi que no por de res. Forja Nothung, l’espasa invencible, i mata el drac Fafner. Ara és l’amo de l’anell, l’elm màgic i el tresor. De sobte descobreix que pot entendre la parla dels ocells. Creua el foc i arriba a Brünnhilde, que està dormint. La besa i ella es desperta. La parella s’enamora. És bonic, veritat? Mira les il·lustracions i llig la història. Estic segur que t’agradarà. No tingueu por dels dracs. No és més que un conte. No existeixen els dracs. Però mantenir-lo en secret, per favor…

NOTA: La traducció no és sempre literal ja que he procurat que s’adequara al nivell dels xiquets i que fora quan més fidel a l’original wagnerià millor. La pena és que Rackham no va fer les il·lustracions necessàries per abordar tot el llibret.

ACT I (1-9)

ring35Mime’s cave in the forest. He’s working over his anvil.

1. Years later, Mime toils over an anvil in a cavern in a wood. He is making yet another sword for Siegfried, who has grown to young manhood. But labour as he may to make a sturdy weapon, Siegfried always shatters it. Mime wishes he had the skill to reforge Nothung, Siegmund’s sword which was shattered in the final battle with Hunding, and whose pieces he has.

1. Anys més tard, Mime treballa dur sobre una enclusa en una caverna del bosc. Està fent una nova espasa per a Sigfrid, que ha crescut fins fer-se un xicot. Però per molt que treballe no pot fer una arma robusta, Sigfrid sempre la trenca. Mime desitjaria tenir l’habilitat per a reforjar Nothung, l’espasa de Siegmund que va ser destrossada en la batalla final amb Hunding, les peces de la qual ell té.

ring36“I’ve cooked this for you, my dear Siegfried.”

2. Mime tells Siegfried of the care he took in raising him, and complains that Siegfried has never returned his love. Siegfried says it was no love at all, and in truth Mime has raised the boy only so that he will slay Fafner and secure the ring for him.

2. Mime li conta a Sigfrid amb quanta cura va criar-lo, i es queixa que Sigfrid mai no ha correspost al seu amor. Sigfrid diu que no hi ha hagut amor en absolut. Realment, Mime ha criat el xic només perquè mate Fafner i quedar-se ell amb l’anell.

ring37Siegfried learned what love is by watching at the animals in the forest.

3. Siegfried says that he has learned of love by watching the way wild animals, such as foxes, tend their young.

3. Sigfrid diu que ha après què és l’amor en veure la manera en què els animals salvatges, com ara les guineus, cuiden les seues cries.

ring38Siegfried sees himself in the stream. “I don’t look like Mime at all. He’s not my father.”

4. When Mime claims that he is both mother and father to Siegfried, he is met with scorn. Of spring look like their parents, says Siegfried, and once, seeing his reflection in a stream, he had noted that he bore no resemblance to Mime. He demands to know who his parents really were.

4. Quan Mime afirma que és tant la mare com el pare de Sigfrid, li respon amb menyspreu.El meu aspecte deu ser com el de mos pares”, diu Sigfrid. Una vegada, en veure el seu reflex en un rierol, va adonar-se’n que no s’assemblava a Mime. Ell exigeix saber qui eren els seus pares realment.

ring39Mime found the mother of Siegfried in the forest. She had the fragments of Nothung and was pregnant.

5. Mime relates how he found Sieglinde in the forest and tended her. She died in bearing Siegfried, but left the fragments of Nothung. Exited by his legacy from his father Siegfried charges Mime to reforge the sword and goes out into the forest, away from the loathsome dwarf whose very presence he cannot abide.

5. Mime relata com va trobar Siglinda al bosc i la va cuidar. Ella va morir en el naixement de Sigfrid, però va deixar els fragments de Nothung. Conegut el  llegat del seu pare Sigfrid li encarrega a Mime reforjar l’espasa i se’n va al bosc, lluny de la repugnant presència del nan  que no pot suportar.

ring40“Only he who knows no fear can forge Nothung new again.”

6. The Wanderer enters. He is Wotan in disguise, who keeps watch on Siegfried in the hope that the boy will be able to carry out the world-redeeming deed he had intended for Siegmund.

6. El rodamón entra. Ell és Wotan disfressat, que vigila a Sigfrid en l’esperança que el xic serà capaç de dur a terme l’obra redemptora del món que ell havia destinat a Sigmund.

ring42“Nothung! Nothung! Wonderful sword!”

8. When Siegfried returns he is angered to find Nothung still in pieces. Mime tells him that only someone who does not know fear can reforge it. Siegfried says that person is he and sets about work. Mime promises to teach him fear at Fafner’s lair, and prepares a deadly potion he intends to give the hero after he has slain the dragon. Siegfried files down the sword, melts it and cast it anew.

8. Quan Sigfrid torna s’enfada en trobar Nothung encara en trossos. Mime li diu que només algú que no coneix la por pot reforjar-la. Sigfrid diu que aquesta persona és ell i es posa a treballar. Mime promet ensenyar-li la por al cau de Fafner i prepara una poció mortal amb la intenció de donar-li-la a l’heroi després d’haver matat el drac. Sigfrid llima l’espasa, la fon i la forja de nou.

9. Having remade his father’s sword, Siegfried tests Nothung on the anvil, which is split in two with a single stroke. Mime cowers in fear, remembering the Wanderer’s prophecy.

9. Després d’haver refet l’espasa del seu pare, Sigfrid prova Nothung en l’enclusa, que la divideix en dos d’un sol colp. Mime tremola de por  recordant la profecia del Rosamón.

ACT II (10-12)

  ring44Sigfrid kills Fafner,the guardian of the treasure.

10. Mime leads Siegfried into the forest. Siegfried calls forth the dragon Fafner from his lair and slays him.

10. Mime condueix Sigfrid al bosc. L’heroi provoca el drac Fafner que ix del seu cau i el mata.

ring45“The hot blood burns like fire!”

11. Fafner’s blood trickles onto Siegfried hand, burning it. Siegfried puts it to his mouth to soothe it and discovers that the blood has given him the powers to to understand the speech of the birds. A forest bird tells Siegfried of the treasure hidden in the cave.

11. La sang de Fafner s’escorre cap a mà de Sigfrid cremant-la.Se la posa en la boca per calmar i descobreix que la sang li ha donat el poder d’entendre la parla dels ocells. Un ocell del bosc li diu a Siegfried que hi ha un tresor amagat a la cova.

ring46The dwarfs quarrelling over the body of Fafner.

12. As soon as Siegfried enters the cave, Alberich appears and quarrels with Mime over possession of the hoard. Alberich slinks off. When Siegfried emerges he wears the ring and has the Tarnhelm. He is able to read Mime’s thoughts about killing him with the potions and so slays the dwarf. The bird tells him that a wife awaits him atop a mountain surrounded by fire, and leads him to her.

12. Tan aviat com Sigfrid entra en la cova, Alberich apareix i es baralla amb Mime per la possessió del tresor. Alberich s’escapoleix fora. Quan Siegfried surt, porta l’anell i el casc màgic. L’heroi pot llegir els pensaments de Mime que vol matar-ho amb la poció i per això mata el nan. L’ocell li diu que una dona l’espera al cim d’una muntanya envoltada pel foc i el porta a ella.

ACT III (13-15)

ring47“I’ve never seen anything like this before! It must be a…woman.”

13. Siegfried crosses the fire and reaches Brünnhilde. Seeing the sleeping form, the first woman he has ever known, he is filled with fear. He sinks upon Brünnhilde and kisses her.

13. Siegfried creua el foc i arriba a Brunilda. En veure la forma de la dorment, la primera dona que ha conegut, queda ple de por. S’enfonsa a Brünnhilde i la besa.

ring48“Sun, I greet you! Hail, O light! Hail, O glorious day!”

14. Brünnhilde is finally awakened. Joyously, the salutes the sun.

14. Brünnhilde finalment va despertar. Alegrement, saluda el sol.

ring49 ring49ring49

“Brünnhilde throws herself into Siegfried’s arms.”

15. Then Brünnhilde turns to Siegfried. At first she is horrified by the loss of her godhood. Soon, however, she respond as the mortal woman she has become and, bidding a final farewell to the splendor of Walhalla, offers Siegfried her love.

15. Llavors Brünnhilde es gira cap a Sigfred. Al principi ella s’horroritza per la pèrdua de la seva divinitat. Aviat, però, ella respon com la dona mortal en què s’ha convertit i,oferint un adéu definitiu a l’esplendor del Walhalla, ofereix Siegfried seu amor.

← LA VALQUÍRIA

EL CREPUSCLE DEL DÉUS →

Quant a rexval

M'agrada Wagner, l'òpera, la clàssica en general i els cantautors, sobretot Raimon i Llach. M'interessa la política, la història, la filosofia, la literatura, el cinema i l'educació. Crec que la cultura és un bé de primera necessitat que ha d'estar a l'abast de tothom.
Aquesta entrada s'ha publicat en Òpera, Educacó, Llibrets, Uncategorized, Wagner, Xiquets i etiquetada amb , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Una resposta a Siegfried illustrated by Rackham. Bilingual edition translated for children by Regí .

  1. Retroenllaç: The Walkyrie illustrated by Rackham. Bilingual edition translated for children by Regí . | EL CAVALLER DEL CIGNE

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s